Дом здравља Босилеград

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 106/18), и Кадровског плана  Дома здравља Босилеград за 2018.годину, број               112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Дома здравља Босилеград, доноси

 

 

О Д Л У К У

О ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА  РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

 

            Оглашава се потреба за пријем у радни однос са непуним радним временом (80 %) на одређено време због повећаног обима послова у Дому здравља Босилеград за следећа радна места:

            -виши радиолошки техничар – 1 извршилац у трајању од 6 месеци и

            -медицинска сестра /техничар у амбуланти (педијатријска сестра) – 1 извршилац у трајању од 2 месеца

           

 

II

 

            Виши радиолошки техничар за рад у Дому здравља Босилеград, на одређено време са непуним радним временом (80 %) због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци, број  извршилаца - 1

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова одређених Законом о раду, Кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 • Завршена виша медицинска школа,
 • Положен стручни испит,
 • Да има линценцу за рад


Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

 • Диплома о завршеној медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозвола за рад - Лиценца издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног имена
 • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

Медицинска сестра / техничар у амбуланти (педијатријска сестра) за рад у Одсеку за здравствену заштиту деце и школске деце у Дому здравља Босилеград, на одређено време са непуним радним временом (80 %) због повећаног обима посла у трајању од 2 месеца, број  извршилаца - 1

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова одређених Законом о раду, Кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 • Завршена одговарајућа средња медицинска школа,
 • Положен стручни испит,
 • Да има линценцу за рад


Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

 • Диплома о завршеној медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозвола за рад - Лиценца издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног имена
 • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

                                           

III

 

            Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање.


            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

            Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Босилеград,  Породин 11, 17540 Босилеград.

           Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве и биће  објављена на огласној табли  Дома здравља Босилеград, улица Породин број 11, Босилеград.

           По завршеном огласу, предата документа могу се вратити  кандидатима на лични захтев.

            Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати дужни су да доставе лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

 

IV

 

            Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије као и на огласној табли Дома здравља Босилеград.

 

V

 

          Одлуку доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања огласа у публикацији  „Послови“.

 

Директор

Др Горан Василов, спец. ург. мед.

  

              На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. гл. РС бр. 106/18), и Кадровског плана  Дома здравља Босилеград за 2018.годину, број               112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, као и Одлуке директора Дома здравља Босилеград бр. 370  од 10.06.2019. године, расписује се

  

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

Виши радиолошки техничар за рад у Дому здравља Босилеград, на одређено време са непуним радним временом (80 %) због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци, број  извршилаца - 1

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова одређених Законом о раду, Кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 • Завршена виша медицинска школа,
 • Положен стручни испит,
 • Да има линценцу за рад


Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

 • Диплома о завршеној медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозвола за рад - Лиценца издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног имена
 • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

 

 

Медицинска сестра / техничар у амбуланти (педијатријска сестра) за рад у Одсеку за здравствену заштиту деце и школске деце у Дому здравља Босилеград, на одређено време са непуним радним временом (80 %) због повећаног обима посла у трајању од 2 месеца, број  извршилаца - 1

УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА: Поред општих услова одређених Законом о раду, Кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 • Завршена одговарајућа средња медицинска школа,
 • Положен стручни испит,
 • Да има линценцу за рад


Уз пријаву се подносе оверене копије следећих документа:

 • Диплома о завршеној медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозвола за рад - Лиценца издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Уверење о држављанству РС,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног имена
 • Кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адресом.

II

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

III

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији "Послови" Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на званичном сајту Министарства здравља Републике Србије као и на огласној табли Дома здравља Босилеград.

IV


Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и биће  објављена на огласној табли  Дома здравља Босилеград, улица Породин број 11, Босилеград.

V

По завршеном огласу, предата документа могу бити враћена кандидатима на лични захтев.

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати дужни су да доставе лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати.

VI

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Босилеград Породин 11, 17540 Босилеград, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време за послове – "Вишег радиолошког техничара“ или „Медицинске сестре/техничара у амбуланти“.

VII

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

ДИРЕКТОР

Др ГОРАН ВАСИЛОВ

специјалиста ургентне медицине