Дом здравља «Нови Сад»

На основу члана 115. и 116. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, број 25/2019), члана 22. став 1. тачка 8., а у складу са чланом 16. Статута Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад и Одлуке Управног одбора Дома здравља "Нови Сад",  број 2/XCI-1 од  14.6.2019. године, Управни одбор Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад, расписује,

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“

НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

 

А) Подаци о установи

Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, ул. Булавар цара Лазара број 75.

            Матични број: 08037698; Пиб: 101695296

Шифра делатност: општа медицинска пракса 8621

 

Б) Кандидат за директора Дома здравља „Нови Сад“ (у даљем тексту „кандидат“), бира се на радно место:

 

 „ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА, број извршилаца 1“

 

Опис послова: организује рад и руководи процесом рада у здравственој установи; координира рад унутрашњих организационих јединица здравствене установе; именује руководиоце унутрашњих организационих јединица; доноси правилник о организацији и систематизацији послова; представља и заступа здравствену установу; спроводи утврђену пословну и здравствену политику; и остали послови утврђени законом и Статутом Дома здравља „Нови Сад“.

 

В) Место рада кандидата је Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад, ул. Булевар цара Лазара, број 75, Нови Сад

 

 

Г) Кандидат треба да испуњава следеће услове:

 

  1. да је пунолетан држављанин Републике Србије
  2. је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, (за здравствене раднике: стручни испит, лиценца) или на основним студијама из других области у трајању од најмање четири године ( дипломирани економиста, дипломирани правник, дипломирани психолог, дипломирани педагог, дипломирани социјални радник, дипломирани логопед),  у складу са законом којим се уређује високо образовање;
  3. да је здравствени радник који има завршену специјализацију у складу са законом о здравственој заштити
  4. најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите.
  5. најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи
  6. није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;
  7. није члан органа политичке странке

 

     Д)  Уз писану пријаву на јавни конкурс за директора, учесник јавног конкурса прилаже следеће доказе:

1) уверење о држављанству

2) извод из матичне књиге рођених

3) оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету

4) оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији

5) оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

6) фотокопија лиценце

7) потврду о радном стажу у области здравствене заштите

8)  потврду о радном искуству као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;

9) доказе о неосуђиваност из надлежности: МУП-а Републике Србије, Основног и Вишег суда и Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал и одељења за ратне злочине, и посебног одељења за сузбијање корупције и то: да није осуђиван, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;

10) доказ да није члан органа политичке странке

11) кратку личну, радну и стручну биографију

 

 

Ђ) Стручне оспособљености, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере

 

А) СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ

  1. стручна звања

 

доказ -  оверена фотокопија уверења о стеченом звању

кандидат са стеченим стручним звањем, магистар, примаријус и доктор наука, бодоваће се са 5 бодова

 

б) акредитована едукација из здравственог менаџмента

 

доказ -  оверена фотокопију уверења о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента

кандидат ће се бодовати са 5 бодова

 

в) аутор или  коаутор научних или стручних радова

 

доказ -  фотокопија рада објављеног у међународном или домаћем зборнику радова или у стручном часопису, монографији, стручним књигама или уџбеницима

кандидат са објављених од 1 до 10 радова, бодоваће се са 1 бод

кандидат са објављених од 11 до 20 радова, бодоваће се са 5 бодова

кандидат са објављених од 21 и више радова, бодоваће се са 10 бодова

 

г) учествовање у пројектима у вези са здрављем

 

доказ -  извештај о реализацији пројекта

кандидат који је учествовао у наjмање 5 пројеката бодоваће се са 5 бодова

кандидат који је учествовао у више од 5 пројеката бодоваће се са 10 бодова

 

д) стручно усавршавање у еминентним стручним установама из области здравствене заштите

 

доказ -   фотокопија сертификата или потврде

кандидат се бодује са 5 бодова

 

ђ) резултати остварени током руковођења здравственом установом, односно организационом јединицом у здравственој установи

 

доказ -  позитиван извештај о раду и пословању за претходну годину

кандидат се бодује са 5 бодова

 

Б) ЗНАЊА

 

Знање кандидата се вреднује тако што се проверава познавање области организације и рада здравствене установе, кроз познавање законских прописа који регулишу област здравства.

Управни одбор проверава знање кандидата кроз разговор са кандидатом.

Управни одбор, пре почетка разговора са кандидатима, одређује који су му подаци о кандидатима потребни.

Управни одбор може у току разговора поставити и додатна питања и тражити додатна обавештења која су му неопходна.

Управни одбор оцењује знање кандидата са оценом до 5.

 

В) ВЕШТИНЕ

 

Кандидат је дужан да сачини и приложи предлог Стратегије развоја Дома здравља за период од четири године (2020-2024).

Након усменог излагања предложене Стратегије, Управни одбор вреднује вештине кандидата ценећи вештину комуникације, организаторске способности, вештину руковођења, и друге вештине, у зависности од вештина потребних за обављање послова директора Дома здравља.

Управни одбор проверава вештину кандидата кроз разговор са кандидатом.

Управни одбор оцењује кандидата са оценом до 5.

 

Члан 9.

Укупан резултат кандидата Управни одбор вреднује, на основу укупно оствареног успеха из члана 8. овог правилника.

 

Е) Изборни поступак

Изборни поступак спроводи се само међу кандидатима који испуњавају услове за рад на радном месту директора.

Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за директора доставиће се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање пет радних дана пре дана отпочињања изборног поступка.

Докази везани за оцењивање стручне оспособљености, знања и вештине, кандидати достављају Управном одбору у првом делу изборног поступка, када буду позвани на разговор.

Ако се изборни поступак спроводи у више делова, кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о томе кад почиње наредни део изборног поступка.

Кандидат за директора који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.

У изборном поступку за директора, управни одбор оцењује стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведене у огласу о конкурсу и на начин који је наведен у огласу о конкурсу.

Управни одбор обавља усмени разговор са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак.

      Ж) Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу: Дом здравља «Нови Сад» Нови Сад 21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75, са назнаком «ЗА ЈАВНИ КОНКУРС», или лично у писарници Дома здравља “Нови Сад”, на исто адреси и то сваког радног дана од 07,00 -14,15 часова часова.

Кандидат подноси пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања пријава може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Неблаговремене пријаве ће се по окончању поступка вратити кандидатима неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено

            Рок за подношење пријава на конкурс је 5 радних дана, од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

 З) Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу

 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Александра Павлов.

 

Давање обавештења о јавном конкурсу врши се сваког радног дана од 07,00 -14,15 часова часова

 

Контакт телефон: 021-4879-074, 064-8835197

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА   

ДОМА ЗДРАВЉА “НОВИ САД”

Асс. др сци. мед. Оливера Иванов