Завод за јавно здравље Кикинда

На основу члана 114 Закона о здравственој заштити  ("Сл. глaсник РС", број 25/2019), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18),  а у складу са кадровским планом за Завод за јавно здравље за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године, ‘’Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70,  расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на радном месту ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК ЗА ХИГИЈЕНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ I у Одељењу лабораторијског испитивања, Центра за хигијену и хуману екологију.

 
ОПИС ПОСЛА:

 • прати стање загађености животне средине из области квалитета ваздуха, отпадних и површинских вода;
 • учествује у организовању и спровођењу мера у ванредним ситуацијама;
 • ради на атомском абсорпционом спектрофотометру сложене анализе животних намирница и предмета опште употребе, воде за пиће, отпадних, површинских и других вода, ваздуха
 • врши инструментална одређивања и сложене анализе: животних намирница и предмета опште употребе, воде за пиће, отпадних, површинских и других вода, аерозагађења,
 • валидира и верификује методе испитивања,
 • води одговарајуће записе
 • контролише калибрације инструмената пре почетка рада где се то захтева и надгледа припрему или припрема стандардне растворе,
 • активно учествује у едукацији запослених у вези са наведеним  пословима,
 • активно учествује у припреми месечног захтева набавке,
 • контролише исправност пуштања у рад нових машина и апарата и обавезан је да се стручно едукује и усавршава за рад на њима,
 • прати, проучава и примењује законске прописе у оквиру делокруга свог посла;
 • уноси и проверава резултате испитивања у радне свеске  и радне налоге,
 • учествује у изради извештаја о испитивању;
 • обавља и друге послове из делокруга рада Завода по налогу начелника;
 • обавља и друге послове из своје струке, по налогу начелника руководи лабораторијом;
 • обавља друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености;
 • обавезан је да својим радом унапређује систем менаџмента квалитетом;
 • запослени је обавезан  да се придржава  одредби кодекса пословног понашања запослених и кућног реда Завода, да у свом раду поштује, користи и примењује документа QΜS- а;
 • одговоран је за реализацију плана рада одељења;
 • одговоран је за ажурно и квалитетно обављање радних задатака и вођење и чување пословне документације, одговоран је за чување средстава за рад и материјала на/са којима ради, спровођење заштите на раду;

 

-За свој рад одговоран Руководиоцу Одељења лабораторијског испитивања.

 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1(један).

 

II

УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 • ПОТРЕБНА СТРУЧНА СПРЕМА /ОБРАЗОВАЊЕ:

 

-Високо образовање:

-на студијама другог степена (мастер академске студије) – мастер хемичар, мастер биолог по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање четири године: технолошки факултет (дипломирани инжењер технологије)  или  ПМФ ( одсек хемија) или природно-математички факултет (дипломирани биолог); по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

 • ПОТРЕБНА ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ/ РАДНО ИСКУСТВО:

 

 

-стручни испит за здравствене сараднике, у складу са законом;

 

III

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања  на  огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала у Кикинди и достављања јавног огласа Министарству здравља ради објављивања на Web сајту Министарства  здравља PС.

Пријаве се шаљу путем поште или се подносе лично у затвореној коверти на писарници Завода од 8 до 13 часова на адресу: ''Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70, 23300 Кикинда са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС за ЗДРАВСТВЕНОГ САРАДНИКА ЗА ХИГИЈЕНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ I “.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • кратку радну биографију, адресу, контакт телефон
 • оверену фотокопију уверења (уколико диплома још није издата)/дипломе о завршеној школи/стеченом образовању,

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кaндидaти кojи су сe jaвили нa oглaс мoгу бити пoзвaни нa рaзгoвoр рaди пружaњa дoдaтних пoдaтaкa кojи мoгу бити вaжни зa oдлуку o приjeму  (прeтхoднo искуствo o рaду, прoсeчнa oцeнa у тoку шкoлoвaњa, дoдaтнo oбрaзoвaњe или oспoсoбљeнoст, дужинa трajaњa шкoлoвaњa, итд.).

 Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити доказ о општој здравственој способности.

Директор Завода за јавно здравље Кикинда доноси одлуку о избору кандидата.

 

 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

др Сандра Радловић,

спец. епидемиологије