Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-  6882 од                      19.06.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

      ОЈ Општа болница Ужице

 1. Техничар инвестиционог и техн.одржавања уређаја и опреме ....................... 1 извршилац
 2. Домар/мајстор одржавања /III/ ........................................................................ 2 извршиоца
 3. Сервирка ........................................................................................................... 1 извршилац

 

      ОЈ Дом здравља Прибој

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти  ....................................................... 1 извршилац

 

      ОЈ Дом здравља Чајетина

 1. Доктор медицине изабрани лекар  ........................................................................ 1 извршилац
 2. Лабораторијски техничар ........................................................................................ 1 извршилац

 

      ОЈ Дом здравља Сјеница

 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ......................... 1 извршилац

 

     ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ......................... 1 извршилац

   

    

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине изабрани лекар – VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет,положен стручни испит и важећа  лиценце
 • За радно место медицинска сестра у амбуланти –IV степен стручне спреме ,завршена средња медицинска школа смер медицински техничар ,лиценца и положен стручни испит
 • За радно место лабораторијски техничар –IV степен стручне спреме ,завршена средња медицинска школа смер лабораторијски техничар ,лиценца и положен стручни испит
 • За радно место техничар инветиционог и техн.одржавања уређаја и опреме –IV степен стручне спреме ,завршена средња школа одговарајућег смера   ,без обзира на радно искуство
 • За радно место домар/мајстор одржавања –III степен стручне спреме ,завршена средња школа одговарајућег смера   ,без обзира на радно искуство
 • За радно место спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге – I степен стручне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету одн. школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић