Завод за јавно здравље Шабац

На основу члана 192. Закона о раду («Сл. гласник РС», бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 95/18-др. пропис) и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 106/2018), Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о потреби заснивања радног односа

на неодређено време

 

  1. 1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време са једним извршиоцем, са пуним радним временом, на пословима перача лабораторијског посуђа у Одељењу за санитарну хемију и екотоксикологију, при Центру за хигијену и хуману екологију.

Опис послова:

- врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа и прибора за рад;

- врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе;

- одржава хигијену радних површина у лабораторији;

- на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији;

- старање о хигијени лабораторијских мантила, пешкира, крпа:

- обезбеђивање потребне колиличине деминерализоване, односно дестиловане воде;

- безбедно уклања отпадни материјал;

- обавља и друге послове у оквиру стручне спреме по налогу руководиоца.

 

  1. Услови за рад на пословима из тачке 1. овог огласа су:

- основно образовање.

 

  1. Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњености услова из тачке 2. овог огласа. Докази се достављају у форми оверених фотокопија. Кандидати су дужни да уз пријаву и наведена документа доставе радну биографију и фотокопију личне карте.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:  Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1. Уз пријаву и наведена документа кандидати су дужни да доставе личну биографију и фотокопију личне карте.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року од најдуже 20 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

 

Д и р е к т о р,

Прим. др Милијана Поповић