Дом здравља „Нови Београд“

На основу сагласности Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-612/2019-02 од 13.05.2019.г., а у складу са чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 106/18)

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ БЕОГРАД“ РАСПИСУЈЕ

ЈАВНИ ОГЛАС

 

Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге два извршиоца на неодређено време са пуним радним временом, уз пробни рад у трајању од шест месеци.

Услови: завршена Основна школа.

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр. 3) на трећем спрату у ул. Булевар маршала Толбухина бр. 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву.

Рок за подношње пријаве је 8 дана од да на објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запишљавање „Послови“.

Непотпуне и неблаговремен пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред писарнице, на трећем спрату у  ул. Булевар маршала Толбухина бр. 30-Нови Београд.

Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

                       

                                                                                         

в.д.директора

Др Божица Новаковић