Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

На основу Одлуке в.д. директора Института број 1965 од 10.06.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује

 

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос:

 

  • Једног (1) извршиоца, доктор медицине на Клиници за дечју хирургију, на одређено време, до повратка запослене са боловања, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца

 

  • Једног (1) извршиоца, доктор медицине на Клиници за педијатрију, на одређено време, до повратка запосленог са одсуства са рада ради неге детета до 12.10.2019, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца

 

Опис посла:

-  доктор медицине обавља послова своје струке и ради под непосредним надзором начелника или специјалисте одељењa:

-узима анамнестичке податке од пацијента,

-прегледа нове болеснике и пише историју болести (део анамнезе и објективног налаза, а у делу «радне дијагнозе» обавезно консултује лекара специјалисту),

-  учествује у вођењу медицинске документације (води декурзусе,  води терапијске листе, води листе захтева планираних дијагностичких испитивања)

- планира лечење и контролише његов ток и успех терапије,

- асистира у дијагностичким и терапијским процедурама,

- упознаје се са штетним ефектима лекова и методама спречавања истих,

- са лекаром-специјалистом обавља прве  јутарње обиласке болесника,

- са лекаром-специјалистом  ради у специјалистичкој амбуланти

- обавезно присуствује јутарњим састанцима  на  клиници,

- активно учествује у визитама,

- по налогу надлежног лекара специјалисте или начелника одељења прати болесника приликом транспорта у другу здравствену установу,

- води електронску евиденију података и лекарску документацију

- по налогу начелника одељења и лекара специјалисте обавља и друге послове за које је обучен.

-за свој рад одговара начелнику одељења и управнику клинике

 

 

Рад се обавља у сменском раду и по потреби прековременом раду.

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Да поседује високу стручну спрему VII-1 степен - завршен медицински факултет
  2. Положен стручни испит за звање доктора медицине
  3. Лиценца за рад или Решење о упису у именик Коморе

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- Диплому о завршеном Медицинском факултету

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Currиculum Vиtae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:

- Пријава на оглас за пријем  два доктора медицине на одређено време, до повратка радника са боловања.

Оглас објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

 

В.д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:     

Доц.др Јелена Антић