Дом здравља Опово

На основу члана  115  и члана 119  став 1 тачка 12. Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник РС” бр. 25/19 ), и  одлуке Управног одбора Дома здравља Опово  број 784/2  од 12.06.2019.године, Управни одбор расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ДОМА ЗДРАВЉА ОПОВО СА СЕДИШТЕМ У ОПОВУ

НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

 

УСЛОВИ:

Поред општих услова прописаних Законом, кандидат треба да испуњавају и следеће услове:

  1. да је доктор медицинe, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или  има високо образовање из области правних, економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у скаду са законом којим се уређује високо образовање;
  2. да за кандидате здравствене струке има  завршену специјализацију,  у складу са Законом о здравственој заштити;
  3. да има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице  у здравственој установи;
  4. није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност директора;
  5. да није члан  органа политичке странке

Кандидат поред пријаве за конкурс, у којој треба да наведе своју кратку личну, радну и стручну биографију, мора приложити следеће доказе о испуњавању услова из конкурса:

            - диплому о стеченој стручној спреми;

             - потврду о положеном стручном испиту за лица медицинске струке;

             - потврду о потребном радном стажу у области здравствене заштите;

             - лекарско уверење о општој здравственој способности;

             - уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у здравственој установи

            -уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак                 

             - својеручно потписану изјаву да није члан орагана политичке странке;

             - писмену изјаву  под пуном матријалном и кривичном одговорношћу о непостојању      сукоба јавног и приватног интереса, у складу са чланом 113.став 6.   Закона о здравственој заштити  (“Сл.гласник РС” бр. 25/2019).

 

Управни одбор обавља усмени разговор са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак.

Управни одбор ће обавити оцењивање стручне оспособљености, знања и вештине кандидата. 

 

Докази о испуњавању услова из конкурса морају се предати у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Рок за подношење пријава је 10 радних дана од дана објављивања конкурса.

 

 Пријаве на конкурс  са потребном документацијом достављају се поштом   на адресу: Дом здравља  Опово ул. Бориса Кидрича бр.6 у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за  директоране отварати“, или лично у Служби за правне, економско-финансијске,техничке послове у временском периоду од 08:00-14:00 часова.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Данијела Јанковић, контакт број 013/681-104

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Управни одбор  Дома здравља Опово   сачиниће  ранг  листу  са највише три кандидата за директора,  коју доставља оснивачу ради именовања  у року од 30  дана  од дана завршетка јавног конкурса.

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ  ОДБОРА

Данијела Јанковић

У Опову 12.06.2019.године