Општа болница Пирот

На основу Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-1862/Р  од  04.07.2019. године  расписује се:  

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом до три месеца за следећа радна места:

 1. Доктор медицине- за рад у Служби за лабораторијску дијагностику

- 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове и морају поседовати:

стручна спрема/ образовање

високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

додатна знања / испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • лиценца или Решење о упису у комору,
 • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

 

 1. Пројектант информационих система и програма за рад у Одељењу информационих технологија- 1 извршилац

Потребни услови:

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

Стручна спрема / образовање

високо образовање:

-  на основним академским студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама,  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивало високо образовање до 10.септембра 2005.године.

Додатна зања/ испити/ радно искуство

 • најмање три година радног искуства.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Пирот. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

 ОГЛАС важи од 04.07.2019.године (до 12.07.2019.године)
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ

др Горан Петровић