Општа болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)  и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-5395   од  25.06.2019.године,  а  по  основу  сагласности  Комисије  за  давање  сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно радно  ангажовање  код  корисника  јавних  средстава, Закључак  51  број:112-4271/2019  од  25.04.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за  пријем   у   радни  однос   на  неодређено  време  са  пробним  радом  у  трајању  од  три  месеца , за  радно  место

 

-   лабораторијски  техничар  у  дијагностици  за  потребе  Одељења  за  клиничко/биохемијску  дијагностику   1  извршилац  

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*  завршена  средња  медицинска школа, лабораторијски  смер , IV  степен  стручне  спреме

*  положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом  и   контакт  подацима

* фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила 

* фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора

                                                                                                         

 

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)  и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01- 5394  од  25.06.2019.године,  а  по  основу  сагласности  Комисије  за  давање сагласности  за  ново запошљавање  и  додатно радно  ангажовање  код  корисника  јавних  средстава, Закључак  51  број:112-4271/2019   од  25.04.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за  пријем   у   радни  однос   на  неодређено  време  са  пробним  радом  у  трајању  од  три  месеца , за  радно  место

 

-   доктор  медицине  за  потребе  Службе   хирургије 1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* Високо образовање:

-на  интегрисаним  академским  студијама , по  пропису  који   уређује  високо  образовање, почев  од   10.септембра  2005.године ;

- на  основним   студијама  у  трајању  од  најмање  пет  година,   по пропису  који   је  уређивао  високо  образовање   до  10.септембра  2005.године

*  положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању  одговарајућег  профила

* фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора

 

 

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)  и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01- 5393  од  25.06.2019.године,  а  по  основу  сагласности  Комисије  за  давање  сагласности   за  ново запошљавање  и  додатно радно  ангажовање  код  корисника  јавних  средстава, Закључак  51  број:112-4271/2019   од  25.04.2019.године

 

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за  пријем  у  радни  однос  на  неодређено  време  са  пробним  радом  у  трајању  од  три  месеца , за  радно  место

 

- виши  радиолошки  техничар  у  дијагностици  за  потребе  Одељења  за  радиолошку  дијагностику   -  1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

-високо  образовање  на  основним  струковним  студијама  првог  степена  (струковне/академске),  по пропису  који  уређује  високо  образовање, почев  од  10.септембра  2005.године, струковни  медицински радиолог , или  на

-основним  студијама  у  трајању  од  најмање  две  године , по  пропису  који  је  уређивао  високо  образовање   до  10.септембра  2005.године , виши  радиолошки  техничар

-положен  стручни  испит  за  струковног медицинског  радиолога/вишег  радиолошког  техничара

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

-  фотокопију   дипломе   о  завршеној  високој/вишој  школи  одговарајућег  профила

-  фотокопију  уверења  о  положеном  стручном  испиту  за  струковног медицинског  радиолога/вишег  радиолошког  техничара

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора

 

 

        На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)  и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01- 5397  од  25.06.2019.године

 

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за  пријем  у  радни  однос  на  одређено  време  до  6 месеци , ради   обезбеђења  услова  у  погледу  кадра  за  обављање  здравствене  делатности, за  радно  место

 

- медицинска  сестра/техничар  на  болничком  одељењу   за  потребе  Службе  ортопедије  и  трауматологије  -  1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

-  завршена  средња  медицинска школа, општи  смер , IV  степен  стручне  спреме

-  положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

-  фотокопија   дипломе   о  завршеној   школи  одговарајућег  профила

-  фотокопија  уверења  о  положеном  стручном  испиту 

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора

 

 

        На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)  и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01- 5396  од  25.06.2019.године

 

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за  пријем  у  радни  однос  на  одређено  време  до  6 месеци , ради   обезбеђења  услова  у  погледу  кадра  за  обављање  здравствене  делатности, за  радно  место

 

- медицинска  сестра/техничар  на  инфективном  одељењу  за  потребе  Одељења за  инфективне  болести  са  специјалистичким    кабинетом -  1 извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

-  завршена  средња  медицинска школа, општи  смер , IV  степен  стручне  спреме

-  положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

-  фотокопија   дипломе   о  завршеној   школи  одговарајућег  профила

-  фотокопија  уверења  о  положеном  стручном  испиту 

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

 Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

 

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран Ђурић, в.д. директора