Дом здравља Крушевац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је основач  Република Србија,  члана 23. Статута Дома здравља Крушевац и Одлуке о потреби  заснивања радног односа  број 3588  од 04.07.2019. године   директор  Дома здравља Крушевац расписује:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Доктора медицине за пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, у трајању до 6 месеци, на пословима доктор медицине изабрани лекар у Служби опште медицине Дома здравља Крушевац.

  - 1 извршилац

    УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршен медицински факултет  VII-1 степен стручне спреме,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

 

  1.   Медицинскa сестрa - техничар  за пријем у радни однос на одређено време,     због повећаног обима посла у трајању до 6 месеца, за рад на пословима медицинска сестре-техничар амбуланти  у  Служби опште медицине, Дома здравља Крушевац.

            - 2 извршилац.

              УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршена средња  медицинска школа општег смера,  IV степен стручне спреме положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

  1. 3. Лабораторијски техничар за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла у трајању до 6  месеца за рад на пословима лабораторијски техничар у Одељењу лабораторијске дијагностике Дома здравља Крушевац

 – 3 извршиoцa.

   УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- завршенa средња медицинска школа смер лабораторијски техничар  IV степен стручне спреме ,  положен стручни испит и  поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

 

  1.     Спремачицa   на одређено време, због повећаног обима посла,  у трајању до 6 месеца, за рад на пословима спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге, у Одељењу за одржавање хигијене објеката и простора Дома здравља Крушевац.  

             - 1 извршиoцa.

  УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА : поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- I степен стручне спреме, основна школа

 

               Кандидати који подносе пријаву за радна места под редним бројем 1, 2 и 3 достављају:

             -  пријаву на оглас;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;

             -  оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

             -  оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у Комору

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

               Кандидати који подносе пријаву за радно место под редним бројем 4  достављају:

             -  пријаву на оглас;

 -  кратку биографију са адресом и контакт телефоном;

 -  оверену фотокопију дипломе о основном образовању

             -  изјаву да су здравствено способни за  послове за које подносе пријаву;

 -  фотокопију извода из матичне књиге рођених;

 

              Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

              Изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

              Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

   Пријавe на  оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“.

   Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

   Пријаве са документацијом доставити на адресу:  Дом здравља Крушевац, улица Ћирила и Методија бр. 32,   37000  Крушевац.

   Оглас објавити код Националне службе запошљавања и на  web sajtu Министарства здравља.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

ДИРЕКТОР

др Марина Костић  спец. медицине рада