Дом здравља Блаце

На основу члана 24. Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.106/18), и члана 21. Статута Дома здравља Блаце, а у складу са  Кадровским планом за Дом здравља Блаце за 2018.годину, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, Директор Дома здравља Блаце дана 01.07.2019. године, расписује

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се пријем у радни однос:

 

 1. доктор медицине изабрани лекар у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва- 1 (један) извршилац, на одређено време, до три месеца, са пуним радним временом, због повећаног обима посла.

 

Опис послова: Обавља послове изабраног лекара предвиђене Законом о здравственом осигурању и осталим подзаконским актима РФЗО, као и остале послове утврђене нормативима медицинског рада РФЗО.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.  су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематозацији радних места у Дому здравља Блаце.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове  из тачке 1. су:

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

             - додатна знања/испити/радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме,
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за доктора медицине
 • Оверену фотокопију лиценце доктора медицине,
 • Неоверену фотокопију личне карте.

 

 1. медицинска сестра/техничар у одељењу за здравствену заштиту одраслог становништва и радника - 1 (један) извршилац, на одређено време, до три месеца, са 50% радног времена, због повећаног обима посла.

 

Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара предвиђене Законом о здравственом осигурању и осталим подзаконским актима РФЗО, као и остале послове утврђене нормативима медицинског рада РФЗО.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке 1.  су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематозацији радних места у Дому здравља Блаце.

 

Посебни услови за заснивање радног односа за послове  из тачке 1. су:

              - стручна спрема/образовање:

 • средња медицинска школа у трајању од четири године општег смера.

             - додатна знања/испити/радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца, или Решење о упису у именик коморе медицинских сестара и техничара Србије;

 

Као доказ о испуњености услова кандидат уз молбу за пријем у радни однос треба да достави:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Оверену фотокопију дипломе о врсти и степену стручне спреме,
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту за медицинску сестру/техничара,
 •  Оверену фотокопију лиценце, или Решења о упису у именик коморе медицинских сестара и техничара Србије,
 • Неоверену фотокопију личне карте.

 

Остало:

 Прилоком заснивања радног односа  изабрани кандидат дужан је да достави:

 • Лекарско уверење као доказ о здрасвтвеној способности за послове за које се заснива радни однос,
 • Решење о упису у именик лекарске коморе Србије, односно у именик коморе медицинских сестара и техничара Србије.

 

Уколико изабрани кадидат не достави горе наведене документе у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласнот за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Блаце.

 Оглас објсвити код Националне службе за запопшљавање, и на web страници Министарства здравсља Републике Србије.

 

Рок за подношење пријеве је 8. дана од дан аобјевљивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

 

Одлука о избору кандидата донеће се најкасније у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава.

 

Пријаве се подносе лично  радним даном од 7,00-14,00 часова у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце или путем поште на одресу: Дома здравља Блаце, ул. Браће Вуксановић 55, 18420 Блаце, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место „доктор медицине изабрани лекар“ или „медицинска сестра/техничар“.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

 

 

Директор

др Радољуб Дуњић

спец. интерне медицине