Апотека Суботица

На основу члана 116. став 1. и члана 119. став 1. тачка 12. Закона о здравственој заштити (``Сл. Гласник РС``, бр. 25/19), члана 26. Статута Апотеке Суботица и Одлуке Управног одбора Апотеке Суботица  број  II-09/1832. од 05.07.2019. године, Управни одбор Апотеке Суботица расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

 

АПОТЕКЕ СУБОТИЦА

 

НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

 

Услови за именовање:

 

            Поред општих услова прописаних законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 

 

           

 1. 1. да је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар фармације-медицински биохемичар или да има високо образовање из области правних, економских, однсоно организационих наука, на акдемским мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање;
 2. 2. да има најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој установи;
 3. 3. да није осуђиван, односно против којег се не води истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правоснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности које не може обављати дужност директор да није члан органа политичке странке.

  Кандидат поред пријаве на конкурс, у којој треба да наведе своју кратку личну, радну и стручну биографију, мора приложити следеће доказе о испуњавању услова из конкурса:

           

 • диплому о стеченој стручној спреми;
 • потврду о положеном стручном испиту за лица медицинске струке;
 • потврду о потребном радном искуству на руководећем радном месту у здравственој установи;
 • лекарско уверење о општој здравственој способности;
 • уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у здравственој установи (из МУП-а)
 • уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (из Суда);
 • својеручно потписану изјаву да није члан органа политичке странке;
 • својеручно потписану изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о непостојању сукоба јавног и приватног интереса, у складу са чланом 113. став 6. Закона о здрвавственој заштити (``Сл. Гласник РС``, бр. 25/2019),
 • извод из матичне књиге рођених,
 • уверење о држављанству Републике Србије.

 

Опис посла:

Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа здарвствену установу и одговоран је за законитост рада здарвствене установе у складу са законом, и обавља  остале послове утврђене  законом.

 

Докази о испуњавању услова из конкурса морају се предати у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у Службеном гласнику РС.

 

 Управни одбор обавља усмени разговор са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак.

Неблаговремене пријаве,као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

Контакт  телефон брoj:  024 555 470.( правна служба )

Пријаве са доказом о испуњавању услова конкурса достављају се искључиво путем поште или предајом на адресу :

 Апотека Суботица, Матије Гупца 26, 24000 Суботица у затвореној коверти са назнаком ‘’Конкурс за директора – не отварати``.