Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, 01/2015 и 106/2018), дописa Министарства здравља број 112-01-710/2019-02 од 13.06.2019, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовње код корисника јавних средстава број  51 бр. 112-5283/2019 од 29.05.2019. године, Одлуке о потреби избора лица за заснивање радног односа са послодавцем број 578/II и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима, на неодређено време, 1  извршилац, са пуним радним временом, пробни рад три месеца.    

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

Средња медицинска школа, општи или педијатријски смер, положен стручни испит, лиценца за рад.

Радно искуство: 6 месеци.

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, уверење о стручном испиту, лиценца за рад, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

 

ДИРЕКТОР СПЕЦ.БОЛНИЦЕ

Др Мирјана Бошковић