Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 5.-9. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, dana 08.07.2019. godine raspisuje se  sledeći:

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. a) Na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutne radnice na radnom mestu:

                                                                                              

MAGISTAR FARMACIJE -1 izvršilac

II USLOVI:

-           VII -1 stepen stručne spreme ili master akademske studije drugog stepena,

-           farmaceutski fakultet.

III OPIS POSLOVA:

 • obavlјa poslove iz oblasti farmaceutske zdravstvene delatnosti, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
 • nabavlјa i pravilno skladišti lekove i medicinska sredstva;
 • predlaže unapređivanje farmakoterapijskih mera i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava;
 • -radi na racionalizaciji troškova za sprovođenje utvrđenih terapijskih protokola lečenja;
 • sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblastima famaceutske delatnosti;
 • prati kvalitet pruženih farmaceutskih usluga i zadovolјstvo pacijenata pruženim uslugama, kao i zadovolјstvo zaposlenih u zdravstvenim ustanovama;
 • izrađuje stručno - metološka uputstva i šifarnike roba i usluga koje su predmet centralizovanih javnih nabavki, kao i pruža pomoć zdravstvenim ustanovama prilikom izrade plana za centralizovane javne nabavke;
 • upravlјa farmaceutskim otpadom.
 • prati neželјene reakcije na lekove i medicinska sredstva i doprinosi izbegavanju ili smanjivanje tih reakcija,
 • doprinosi izbegavanju interakcija i terapijskog dupliranja primene lekova,
 • sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblastima famaceutske delatnosti,
 • obavlјa i druge poslove iz okvira svoje struke po nalogu pomoćnika direktora specijalne bolnice,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk