Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 106/2018),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-200/2018-02  од 20.08.2018. године, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број: 112-655/2019 од  25.01.2019. године, а који смо примили 08.07.2019. године, дел.број: 01-2611  и  Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01-2612   од  08.07.2019. годинe расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

                 

За пријем у радни однос на  НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на неодређено време са пуним радним временом  у  Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 

  1. Доктор медицине специјалиста у ургентним службама и реанимацији ........   2 извршиоца

                                      -Лекар специјалиста ургентне медицине

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати  завршену специјализацију из ургентне медицине.

 

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из ургентне медицине
  • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Рок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

са назнаком «ОГЛАС»

 

 

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од 08.07.2019. године до  17.07.2019.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.