Дома здраља Параћин

На основу члана 7. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локале смоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 106/2018),  ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

         1.СПРЕМАЧИЦА У ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ – један (1) извршилац, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, због повећаног обима посла а најдуже до 24 месеца, са пуним радним временом за рад у Служби за обављање заједничких послова одсек техничких послова.

 

          Услови за заснивање радног односа су:

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

 -основно  образовање

 

   Заинтересовани кандидати подносе:

           -пријаву на оглас

           - кратку  биографију

           -фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних

           -фотокопију уверења о држављанству

           -фотокопију дипломе о завршеном   основном образовању

      

 

   Опис послова :

 

 одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

- одржава хигијену у административним просторијама;

- одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

- обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.

- Обавља послове дезинфекције просторија, предмета, прибора и инвентара.

-  Обавља послове уклањања и одношења нечистог веша на прање.

-  Уклања и друге нечисте отпадне материјале и предмете одношењем на то одређено место.

- Обавља послове доношења и спремања чистог веша као и послове требовања и доношења потрошног и другог материјала неопходног за рад служби

-Обавља  послове на које је овлашћен решењем или одлуком директора , а који су из  делокруга рада  службе у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, радне способности и занимања

-За свој рад одговара шефу одсека техничких и других послова.

 

          Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведено радно место подносе се у неовереним копијама.

          

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

Дом здравља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин, са назнаком

 

„Пријава за конкурс за радно место спремачице за рад у Служби за обављање заједничких послова одсек техничких послова

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

 

         Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

 

За све информације можете се обратити на телефон 035/ 573-186

 

       

Дома здраља Параћин

По овл. Директора број 762. од  01.07.019.године

Др Снежана Никодијевић, спец.мед.рада