Заводу за јавно здравље Панчево

На основу члана 31 Закона о раду (Сл. гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 106/2018), сагласности Министарства здравља број 112-01-1190/2016-02 од 06.01.2017. године и Одлуке директора Завода за јавно здравље Панчево за заснивање радног односа на неодређено време број 01-462/0-2019 од 03.07.2019. године, расписује се

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

 1. Назив радног места: здравствени сарадник- хемијски техничар у Центру за хигијену и хуману екологију - 1 извршилац

 

 1. Опис радног места:

 

- припрема и поставља лабораторијски прибор за рад;

- врши узорковање материјала за физичко-хемијско испитивање;

- учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирање уноса података из записника о узорковању и уносу података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података;

- учествује у лабораторијским испитивањима;

- обезбеђује адекватно чување и транспорт лабораторијских узорака

 

 1. Радно време: пуно радно време у трајању од 8 часова дневно и 40 часова недељно, на

    неодређено време.

                                                                      

 1. 4. Врста и степен стручне спреме: Средње образовање- завршена средња школа из грана и области дефинисаних за здравствене сараднике

 

 1. 5. Услови :
 • завршена средња школа из грана и области дефинисаних за здравствене сараднике
 • најмање 1 година радног искуства у струци

 

 1. Посебни услови:
 • Оперативни рад на рачунару и интернет сервису
 • Возачка дозвола Б категорије

 

 1. 7. Докази које кандидат подноси:
 • фотокопију дипломе средње школе
 • фотокопија радне књижице или потврда Фонда за пензијско и инвалидско осигурање као доказ о радном стажу
 • држављанство РС
 • фотокопију личне карте
 • сертификат о познавању рада на рачунару
 • возачка дозвола Б категорије
 • пропратно писмо са изјавом да су здравствено способни за тражене послове
 • CV

 

 1. 8. Рок за пријаву кандидата Заводу за јавно здравље Панчево, Пастерова бр. 2 уз достављање

    доказа (лично или путем поште) о испуњавању услова је 8 дана од објављивања на сајту Министарства здравља.

 

 1. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор (тестирање) ради пружања

    додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

 1. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

Овај јавни оглас објављен је

код Националне службе за запошљавање, на сајту Министарства здрављаи на огласној табли Завода

 

  

Д и р е к т о р,

Прим др Љиљана Лазић