Заводу за јавно здравље Панчево

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПАНЧЕВО                                   

БРОЈ:  01-461/3-2019                                                                                   

Панчево,03.07.2019. године

 

 

На основу члана 31 Закона о раду (Сл. гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7- 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 106/2018), сагласности Министарства здравља број 112-01-295/2019-02 од 04.03.2019. године и Одлуке директора Завода за јавно здравље Панчево за заснивање радног односа на неодређено време број 01-461/0-2019 од 03.07.2019. године,  расписује се

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

 1. Назив радног места: здравствени сарадник- дипломирани инжењер заштите животне средине у Центру за хигијену и хуману екологију - 1 извршилац

 

 1. Опис радног места:

 

- учествује у евидентирању и анализи здравствених индикатора животне средине из области

  квалитета ваздуха, отпадних и површинских вода;

- учествује у организовању и спровођењу мера у ванредним ситуацијама;

- обрађује и приказује географску дистрибуцију праћених загађења животне средине;

- учествује у изради периодичних публикација по појединим програмима;

- израђује елаборат о утицају на животну средину;

- извршава законску обавезу извештавања надлежних установа из области коју прати у свом раду

 (квалитета ваздуха, квалитета отпадних и других вода);

- у својству саветника за комунални отпад организује и спроводи мере одлагања комуналног отпада;

- управља медицинским отпадом (врши надзор над сегрегацијом, сакупљањем, обележавањем,

  транспортом и стерилизацијом у погону за третман инфективног отпада);

- учествује у процени ризика на радном месту и у радној околини кроз идентификацију и процену

  штетности и опасности;

- учествује у стручним пословима испитивања услова радне околине;

- по потреби врши анализе и испитивања појединих штетности у радној околини на терену

 

 1. Радно време: пуно радно време у трајању од 8 часова дневно и 40 часова недељно, на

    неодређено време.

           

                                                          

 1. 4. Врста и степен стручне спреме: Високо образовање - VII степен стручне спреме, завршен факултет из грана и области дефинисаних за здравствене сараднике

 

 1. 5. Услови :
 • завршен факултет из грана и области дефинисаних за здравствене сараднике
 • најмање 1 година радног искуства у струци

 

 1. Посебни услови:
 • Извршена обука за мониторинг буке
 • Оперативни рад на рачунару и интернет сервису
 • Возачка дозвола Б категорије

 

 1. 7. Докази које кандидат подноси:
 • фотокопију дипломе факултета
 • фотокопија радне књижице или потврда Фонда за пензијско и инвалидско осигурање као доказ о радном стажу
 • потврда о извршеној обуци за мониторинг буке
 • држављанство РС
 • фотокопију личне карте
 • сертификат о познавању рада на рачунару
 • возачка дозвола Б категорије
 • пропратно писмо са изјавом да су здравствено способни за тражене послове
 • CV

 

 1. 8. Рок за пријаву кандидата Заводу за јавно здравље Панчево, Пастерова бр. 2 уз достављање

    доказа (лично или путем поште) о испуњавању услова је 8 дана од објављивања на сајту Министарства здравља.

 

 1. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор (тестирање) ради пружања

    додатних података који могу бити важни за доношење одлуке о пријему.

 

 1. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

 

Овај јавни оглас објављен је

код Националне службе за запошљавање, на сајту Министарства здравља и на огласној табли Завода

 

 

Д и р е к т о р,

Прим др Љиљана Лазић