Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 106/2018.“), члана 22. Статута , директор Института за ментално здравље дана 19.03.2019. године доноси одлуку о расписивању

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос

на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, ради замене привремено одсутних запослених, за послове:

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – 1 извршилац

        Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године;
 • на основним студијама у трајању најмање 5 година по пропису који је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. године;
 • положен стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине;

 

 1. ДИПЛОМИРАНИ ПСИХОЛОГ – 1 извршилац

Високо образовање:

 • на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује

     високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је

       уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

         Заинтересовани кандидати уз пријаву на јавни оглас,  подносе:
                   -     радну биографију,

 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за послове доктора медицине),
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Лекарске коморе Србије (за

   послове доктора медицине),

 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код пословног секретара ( I спрат, соба бр.3).

 

ВД Д и р е к т о р а

Института за ментално здравље

Доц.др Милица Пејовић-Милованчевић