Дом здравља Бор

На основу члана 24-27., члана  192. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017) члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр.106/2018), важећег Кадровског плана Дома здравља Бор, важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор, Одлуке бр.3507 од 16.07.2019.године и Решења бр.3508 од 16.07.2019.године и члана 23. Статута Дома здравља Бор директор

Расписује јавни оглас за пријем у радни однос 1 извшиоца на одређено време и то:

 

  • Возач у Служби хитне медицинске помоћи (средња стручна спрема III или IV и/или поседовање возачке дозволе Б категорије за управљање моторним возилом ) за рад на одређено време а са пуним радним временом –скраћено радно време- а до повратка на рад стално запосленог возача који се налази на дужем одсуству (привремена спреченост за рад)

 Услови за заснивање радног односа су:

Услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријавлјивања на оглас су:

Завршена средња школа III или IV и/или поседовање возачке дозволе Б категорије за управљање моторним возилом.

Лекарско уверење за рад на радном месту са повећаним ризиком, пре закључења Уговора о раду и поседовање дозволе „Б“ категорије за управљање моторним возилом, (радно место са повећаним ризиком)    

 Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити оригинал или оверена следећа документа:

Молбу у којој је наведено радно место за које се кандидат јавља,

Диплому о завршеној средњој школи,  III или IV степен и/или поседовање возачке дозволе Б категорије за управљање моторним возилом.

Уколико има радно искуство доставља потврду о радном искуству на пословима возача санитетског возила (оригинал),

Важећа лична карта очитана или фотокопија,

Уверење  да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци),

Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци),

Кратку биографију СВ

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Бор.

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

Рад се обавља у сменама и ноћни рад а у складу са описом послова из важећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Бор.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање РС.

Достављање горе наведене документације је до 14.30 сати са истеком последњег дана огласа.

Пријаве се предају  у затвореној коверти ( на коверти обавезно назначити " Конкурс за запошљење " са Именом и презименом кандидата као и контакт телефоном )

Пријаве које буду пристигле путем мејла неће се узети у разматрање.

У разматрање ће се узети документација која је пристигла до 14.30 сати у Управу Дома здравља Бор –писарница а са истеком последњег дана огласа

Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бор, ул.Николе Кoперника 2-4, 19210 Бор, са назнаком „ Конкурс за запошљење за возача“ или предати лично на писарници Дома здравља Бор сваког радног дана од 07.30 часова до 14.30.часова.

Неблаговремене пријаве,као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом,неће бити разматране.


По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима