Дом здравља Љубовија

На основу члана 7. и 8. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе , потребе Дома здравља Љубовија са стационаром за попуњавањем слободних ,односно упражњених радних места у складу са Кадровским планом за Дом здравља Љубовија са стационаром за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 20. 08. 2018. године, и Одлуке Директора Дома здравља Љубовиија са стационаром број 569/19  од  17.07.2019.године  расписује  се 

О Г Л А С

ЗА  ПРИЈЕМ  РАДНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

1.Возач у санитетском превозу - 1 извршилац, са пуним радним  временом  на  одређено  време, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до годину дана.

 

ОПИС ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА РАД: утврђени  Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Љубовија  (са стационаром) број 169/2018,448/2018 i 114/19

 

 

УСЛОВИ ЗА РАД НА ПОСЛОВИМА ВОЗАЧА У САНИТЕТСКОМ ПРЕВОЗУ:

Поред општих услова утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17),  кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији  и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија бр. 169/2018,448/2018 i 114/19.

 

Стручна спрема/ образовање:

  • средње образовање.

Додатна знања/ испити/ радно искуство:

  • возачка дозвола Б категорије

 

Заинтересовани кандидати за радно место:

возач у санитетском  превозу уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

  -Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

- Оверена фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

- Оверена фотокопија возачке дозволе,       

- Фотокопија важеће личне карте,

 -Лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом .

 

Оглас ће бити објављен  на огласној табли  Националне службе за запошљавање  и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа .

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.  

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Дом здравља Љубовија, ул. Војводе Мишића  58 Љубовија 15320.

 

 

Директор:  Др Бранка Радовановић  спец . опште медицине