За пријаву пројеката за реализацију Програма 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“ , који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.

Београд 31.07.2019.

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину (Сл. гласник РС број 95/18), Раздео 27- Министарство здравља, Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“,

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

Министарство здравља,  упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За пријаву пројеката  за реализацију Програма 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“ , који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.

 

  1. ОПШТИ УСЛОВИ

 

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”.

 

  1. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

 

     На основу специфичних циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија    

     против рака”, Националног програма раног откривања карцинома дојке, Националног програма

     раног откривања карцинома дебелог црева, Националног програма раног откривања карцинома

     грлића материце приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају  стручно  

     усавршавање лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим здравственим

     технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести, под следећим

     условима:

 

     а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма онколошке   

         здравствене заштите „Србија против рака“;

     б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења

         здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а

         обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је

         здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте

         поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;

     в) Пријаве здравственим установама могу поднети запослени на неодређено време у секундарним и   

         терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже;

 г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има

         задовољавајући ниво стручне компетентности;

 

По овом Јавном позиву омогућиће се едукација лекара специјалиста у иностранству  у  

максималном износу до 750.000 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене

установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:

 

   -   Стручни савет здравствене установе утврђује посебне критеријуме за избор кандидата;

   -   Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору  

       кандидата за едукацију.

 

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

 

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

 

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова:трошкове превоза, смештаја и исхране који су у искључивој вези са спровођењем пројекта;.

 

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

 

  1. 3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

 

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите Србија против рака” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

    Пријава се доставља на адресу :

 

Министарство здравља Републике Србије

 Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

 Одсек за програмску здравствену заштиту,

 Ул. Омладинских бригада 1

 11070 Београд

 

    4.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

    Рок подношења пројеката је 15 дана  од дана објављивања на интернет страници Министарства 

    здравља.

 

    Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у

    разматрање.

 

  1. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

      Пројекти се спроводе закључно са 15. децембром 2019.године

 

      Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до

  1. децембра 2019. године.

 

  1. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

    Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи  

    јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs .

 

    Контакт особе у Министарству здравља:

 

др Весна Књегињић

Еmail: vеsnа.knјеginјic@zdrаvlје.gоv.rs

др Владимир Чакаревић

Еmail: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs

 

     тeл: 011/2699-505

     Број: 401-00-43/2019-07-1

     У Београду, 23. јул 2019. године                           

 

 

 

МИНИСТАР

асс. др Златибор Лончар