Дом здравља Нови Бечеј

На основу члана 5. Став 1. Тачка 3) Правилника о раду Дома здравља Нови Бечеј и Одлуке о потреби заснивања радног односа бр.01-1633 од 30.07.2019. године, директора Дома здравља Нови Бечеј расписује

 

 

О Г Л А С  

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I

        

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ у трајању од шест месеци, због повећаног обима посла услед недовољног броја извршиоца следећег кадра:

* доктор медицине - изабрани лекар, један извршилац, за обављање послова радног места доктора медицине изабраног лекара, на Одељењу опште медицине са кућним лечењем.

 

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013,75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење даље: Закон) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Нови Бечеј бroj 01-1620 oд 24.07.2019. године.

 

     Посебни услови за заснивање радног односа за послове из тачке (I) су:

 

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / Испити / радно искуство

- стручни испит; 

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.  

  

III

 

       Уз пријаву на оглас се подносе у овереној фотокопији следећа документа:

  • Диплома о стеченом образовању за доктора медицине, завршен Медицински факултет;
  • Уверење о положеном стручном испиту;
  • Лиценца
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Статус о ММР вакцини и хепатитис Б;
  • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- meil адресом.

 

IV

    Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

V

         Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује правни одсек Дома здравља Нови Бечеј.

VI

 

       Оглас се ради објаве на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) прослеђује ресорном министарству дана 01.08.2019. године.

      Након објаве од стране ресорног Министарства Оглас објавити на Огласној табли Националне службе за запошљавање - испостава у Новом Бечеју и на Огласној табли установе.

 

 VII

 

      Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на wеb страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs). 

 

VIII

 

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

     Кандидат који буде изабран у обавези је да достави оверене фотокопије тражених докумената и лекарско уверење, у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору, а најкасније на дан закључивања уговора о раду.

IX

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Нови Бечеј,  23272 Нови Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2. са назнаком ”Пријава на оглас.”

              

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

                                                                                                     

ДИРЕКТОР

Дома здравља Нови Бечеј

др Жарко Ђорђевић