Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.106/2018) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-9073/2 од 03.07.2019. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време  (у оквиру 10%),  са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

  • СЕРВИРКА........................................................................ 1  извршилац

 

Опис послова:

 

  • Ради на припреми сале, сервирању столова и послужењу оброка;
  • Након оброка сакупља прљаво суђе и односи у кухињу;
  • Чисти и полира прибор којим послужује госте;
  • Одговоран је за правилно руковање кухињским инвентаром;
  • Послужује храну тешким болесницима по собама;
  • За време рада обавезно носи чисту и уредну прописану униформу;
  • Ради и друге послове из свог домена по налогу директора и непосредних руководилаца;
  • За свој рад непосредно одговара директору и непосредним руководиоцима.

 

 Поред услова утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17, 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 18.06.2019. године бр. 03 - 8342/1.

 

завршено средње образовање – III степен стручен спреме изузетно  основно образовање са радним искуством на тим пословима.

            Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

  • Диплома о завршеном средњем образовању - III степен;

или

-Уверење - Сведочанство о завршеном основном  образовању;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

            Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

            Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

            Кандидататима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време (у оквиру 10%), за  радно место Сервирка“.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић