Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.106/2018) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-7188/2 од 30.05.2019. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Закључком 51 број 112-2980 / 2019 од 26. марта 2019. године,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на неодређено радно време,  са скраћеним  радним временом, за следеће послове:

 

  • ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ....................1  извршилац

 

Опис послова:

 

  • Ради на радиографским снимањима болесника;
  • Ради на обради филмова у комори;
  • Помаже радиологу при радиоскопији;
  • Ради на магнетној резонанси и другим дијагностичким методама радиолошке дијагностике;
  • Одговоран је за квалитет свог рада;
  • Води рачуна о хигијенско-техничкој исправности Рö кабинета;
  • Ради и друге послове из делокруга рада Рö кабинета по налогу директора Института, помоћника директора за немедицинска питања и лекара специјалисте;
  • За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 18.06.2019. године бр.03-8342/1.

 

- са стеченим високим образовањем из области медицинске науке на основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, изузетно средње образовање у трајању од четири године и радним искуством од најмање пет година стечено до дана струпања на снагу ове уредбе, са најмање шест месеци радног искуства у звању вишег радиолошког техничара, лиценцом и положеним стручним испитом.

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

- Уверење – Диплома  о завршеном високом образовању из области мед. науке на основним студијама првог степена (струковне студије) или у трајању од најмање две године - струковни медицински радиолог, VI степен стручне спреме или изузетно о IV-ом степену, СМШ, Радиолошки техничар;

-Уверење о положеном државном – стручном испиту;

-Лиценца

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

            -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

   Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

Кандидататима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу.

 

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на неодређено време  за радно место  Виши радиолошки техничар у дијагностици“.

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић