Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

            На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.106/2018) и Одлуке дирeктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 -8950/2 од 29.07.2019.године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (преко10%) Закључком 51 број 112- 5284 / 2019 од 29. маја 2019. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време  (преко 10%), са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

 

  • ПОМОЋНИ   РАДНИК.....................................................................2 извршиоца

 

Опис послова:

 

  • Помаже приликом транспорта веша од вешераја до стационара и обратно;
  • Носи и доноси потрошни материјал за потребе одсека;
  • Ради на утовару и истовару робе и материјала за потребе Института;
  • Одговоран је за одржавање хигијене око објеката Института;
  • Ради и друге физичке послове по потреби, по налогу непосредног руководиоца;
  • Ради и друге послове из оквира одељења по налогу директора Института и непосредног руководиоца;
  • За свој рад одговара директору Института и непосредном  руководиоцу

 

              Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од 18.06.2019. године бр.03-8342/1.

 

-завршена Основна школа.

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

 

-Сведочанство -Уверење о завршеној Основној школи;

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

Кандидататима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

Кандидат који буде примњен биће у обавези да достави оверену фотокопију докуметације наведене у огласу.

 

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на одређено време (преко 10%) за  радно место Помоћни радник “.

 

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић