Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.106/2018) Одлуке дирeктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03 -6860/2 од 30.07.2019.године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (преко10%)   Закључком 51 број 112- 5284 / 2019 од 29. маја 2019. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

                        Оглашава се пријем у радни однос  на одређено радно време  до 30. септембра 2019. године, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, за следеће послове:

 

 • ФИЗИОТЕРАПЕТУСКИ ТЕХНИЧАР ..........................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

 • Ради на примени дијагностичких и терапијских процедура у лечењу и рехабилитацији како стационарних смештених, тако и амбулантних болесника и корисника  Wellness centra;
 • Стара се о исправности апарата на коме ради и правилном руковању са истим;
 • Стара се о стручној примени дијагностичких и физикалних процедура;
 • Ради на личној стручној едукацији и на увођењу нових рехабилитационих процедура;
 • Упознаје новопримљене физиотерапеуте са спицифичностима воде, пелоида и применом електро, кинези и других процедура у рехабилитацији болесника;
 • Контролише исправност медицинске и финансијске документације корисника;
 • Врши заказивање термина за спровођење процедура;
 • Ради на изради извештаја о извршеним дијагностичким и терапијским процедурама и вођењу остале потребне документације;
 • Ради и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, шефа одсека, главне сестре, главног физиотерапеута, одговорног физиотерапеута и лекара;
 • За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, шефу одсека, главној сестри, главном физиотерапеуту, одговорном физиотерапеуту и лекарима.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,75/14, 113/2017 и 95/2018 -аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш од  18.06.2019. године број 03-8342/1.

 

 • са завршеним средњим образовањем, IV степен медицинске струке, положеним стручним испитом, лиценцом, са најмање шест месеци радног искуства у звању физиотерапеутски техничар.

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у фотокопији следећа документа:

-Диплома о завршеној медицинској школи, IV степен за физиотерапеутског техничара;

            -Уверење по положеном државном – стручном испиту;

            -Лиценца

            -Лична карта;

            -Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

            -Молба

 

            Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

 

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

            Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено  време,  до 30.09.2019. године,  за радно место Физиотерапеутски техничар,  IV степен стручне спреме “.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић