Дом здравља „Свети Ђорђе“ Топола

               На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља „Свети Ђорђе“ Топола , на основу сагласности Министарства здравља дате у Кадровском плану бр 112-01-607/2019-02 од 12.07.2019. године одлуке директора Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола о потреби заснивања радног односа са новим запосленим дел.бр.01-343  од  29.07.2019.године, Дом здравља „Свети Ђорђе“Топола,расписује

Оглас за пријем у радни однос

  1. доктор медицине на одређено време,са пуним радним временом  за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих, кућно лечење, поливалентну патронажу и хитну помоћ- тросменски рад, извршилац .........1

 

       Услови: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

   Високо образовање медицинске струке:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање пет година по прописима који је уређивао високо образовање до септембра 2005. године .
  • стручни испит;
  • лиценца;.

 Уз пријаву се подносе у овереној фотокопији следећа документа за:

  1. Доктор медицине :

- диплома о завршеном Медицинском факултету,

- уверење о положеном стручном испиту,

- Фотокопија извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)

- лиценца или решење  о издавању лиценце и и решење о  упису у именик Лекарске коморе Србије

- Кандидати који имају радно искуство фотокопију радне књижице или други одговарајући доказ о радном искуству.

- Фотокопију важеће личне карте и Личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, е- mail адресом. 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

- доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима,

- Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) и не сме бити старије од 6 месеци,

- Уверење да кандидат није осуђиван за дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи  (уверење МУП-а) и не сме бити старије од 6 месеци.

 Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање   и на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на wеб страници Дома здравља "Свети Ђорђе“ Топола (www.dztopola.rs).

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање

 Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор Дома здравља "Свети Ђорђе“ Топола.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб страници Дома здравља " Свети Ђорђе“ Топола .

Кандидати који не буду изабрани  не могу захтевати повраћај достављених докумената.Контакт телефон 034/6811-880.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:Дом здравља " Свети Ђорђе“ Топола на адресу Булевар Вожда Карађорђе број 67. са назнаком "Пријава на оглас за радно место доктора медицине- тросменски рад".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

Директор Дома здравља“Свети Ђорђе“Топола

др Горан Ђорђевић