Специјална болница „Свети Сава“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, рб 106/2018), Закључка 51 Број: 112-6386/2019 oд 26.06.2019. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање пријемом у радни однос на неодређено време и у вези са тим,  дописа Министарства здравља РС бр. 112-01-833/2019-2 од 08.07.2019. године као и  указане потребе за заснивањем радног односа на одређено време са пуним радним временом  ради замене запосленог на радном месту помоћни радник на нези пацијената, до његовог повратка на рад са неплаћеног одсуства са рада и радном месту медицинске сестре-техничар, до повратка запосленог са боловања, Одлуке Директора бр. 03/2630-2 од 30.07.2019. године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

I

1) Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом,

    за обављање послова:

  • специјалиста неурологије –

         за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца

         утврђени следећи услови:

- ВСС медицински факултет,

- специјалистички испит из неурологије,

- лиценца.

 

      2) Два извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом,

    за обављање послова:

  • медицинска сестра - техничар –

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

                           - лиценца.

 

3) Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом,

    за обављање послова:

  • шеф рачуноводства –

         за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца

         утврђени следећи услови:

                 Високо образовање: (економске струке)

 

-        на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодовам по пропису који уређује

      високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-          на студијама у трајању од три године, по прооису  који је уређивао високо

        образовање до 10. септембра 2005. године;

       изузетно:

-        средње образовање и радно искуство на тим пословима до дана ступања на снагу

      Уредбе;

-        знање рада на рачунару;

-        најмање пет година радног искуства на пословима са среднјим образовањем.

 

 

 

 

 

 

 

     4) Један извршилац  на неодређено време са пуним

         радним временом,  за обављање послова:

  • сервирка –

         за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

         утврђени следећи услови:

- Основно образовање.   

 

5) Један извршилац на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног

    одсуства са рада, (31.07.2019. г.) са пуним радним временом, за обављање

    послова:

- помоћни радник на нези болесника –

         за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца

         утврђени следећи услови:

- Основно образовање.

 

     6) Два извршиоца на одређено време до повратака запосленог са 

         боловања, (поподиљско до31.07.2020. године и одржавање трудноће), са пуним

         радним временом, за обављање послова:

  • медицинска сестра - техничар –

         за које су Правилником о организацији и систематизацијипослова послодавца

         утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца.

 

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

  • Диплома о завршеној траженој школи,
  • Уверење о положеном траженом испиту (специјалистичком или стручном),
  • Лиценца издата од надлежног органа,
  • Кратка биографија са адресом и контакт телефоном. .

 

III

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама „Послови“, Нациооналне стужбе за запошљавање.

Пријаве се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

Dr Mилан Савић