ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

На основу члана  192. Закона о раду („Сл. гласник РС“  број: 24/2005, 61/2005, 54/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС) и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине (бр. 27 од  05.01.2007. и  2038-4 од 30.11.2010 и 2760 од 21.10.2013и 4194 од 21.10.2018) в.д. директор Института доноси

 

 

ОДЛУКУ

 

о поништењу Огласа за пријем у радни однос

 

 

  1. Поништава се  Оглас објављен у публикацији „ Послови“  Националне службе за запошљавање број: 841-842 од 7.8.2019.. године и интернет страници Министарства здравља  за заснивање радног односа на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању три месеца који гласи:

„виши радиолошки техничар на Одељењу за радиолошку дијагностику, пробни рад од три месеца, три извршиоца. “

 

  1. Разлог за поништење Огласа је уочена  неправилност  у тексту Огласа.

 

 

В.д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц. др Јелена Антић