Дом здравља „Др Јован Јвановић Змај“ Стара Пазова

На основу 23. Статута Дома здравља Дома здравља "Др Јован Јовановић Змај" Стара Пазова  члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, члана 8. Колективног уговора код послодавца Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, дописа Министарства здравља број 112-01-989/2019-02 од 07. августа 2019. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7568/2019 од 26.07.2019. године, директор Дома здравља доноси следећу:

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У

 

 

 

 

ПОНИШТАВА се Одлука  за пријем у радни однос број од 44/37 од 20.08.2019. године, у делу:

 

Тачка 2.

 

Медицинска сестра-техничар у Служби за хемодијализу  у Дому здравља „Др Јован Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова примиће се у радни однос 2 /два/ извршиоца на неодређено време;

 

 

Оглас сачињен сходно овој Одлуци објављен је дана 21.08.2019. године на сајту Министарства здравља.

 

Разлог поништавања је техничка грешка у тексту огласа код општих и посебних услова за обављање послова медицинске сестре-техничара.

 

Налаже се Кадровској служби Дома здравља да сачини обавештење у складу са ставом 1. ове Одлуке и исто достави ради објављивања на сајт Министарства здравља Републике Србије.

 

 

др Снежана Табаковић

директор Дома здравља