Универзитетска дечја клиника, Тиршова

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 27.07.2018. године и Сагласности Комисије Министарства здравља  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање бр. 112-01-989/2019-02 од 06.08.2019. године  као и одредаба чланова 7 -9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.106/2018), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом

 

 

Медицинска сестра – техничар на осталим болничким одељењима - 1 (један) извршилац

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на послове медицинске сестре – техничара на осталим болничким одељењима, за потребе Одељења пластичне хирургије, 1(један) извршилац.

 

Опис послова:

 

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама;
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
 • по потреби ради са лекаром у амбуланти;
 • нa oдeљењу пластичне хирургије се налази операцијона сала, тако да брине о премедицираном пацијенту и надзире буђење пацијента постоперативно.
 • пријем и преоперативна припрема давалаца коже, контрола дужине чувања хомо и аутототрансплантат у комори у наменском фрижидеру.За секундарно наношење трансплантата сестра на време износи трансплантат из „банке“ на собну температуру , асистира хирургу при секундарном стављању.
 • асистира и самостално уклања конце и стаплере са рана.
 • требовање,припрема и дистрибуција крви и крвних деривата.
 • припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • посебан акценат су пацијенти са формираним васкуларним режњевима,специфичан положај болесника,контрола и подвезивање режња,контрола васкуларне промене на режњу и околини.
 • обука родитеља за исхрану беба са краниофацијалним расцепима пре и пост оперативно.
 • нега и исхрана пацијената путем НГС и ПЕГ-а
 • аспирирање пацијената
 • спровођење терапије кисеоником
 • опекотине- интензивна и полуинтензивна нега опекотина. Обученост за самосталну секундарну обраду опекотине,нега и редовна тоалета ЦВК, мерење сатне диурезе и працење параметара на монитору.Познавање рада апарата за мониторинг,шприц пумпи и инфузомата.
 • одржавање уринарног катетера.
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • преоперативна и постоперативна нега пацијената са пласираним ВАК системом као и одржавање апарата.
 • преоперативна и постоперативна нега,превијање и праћење пацијената са итегром (вештачка кожа).
 • правилно уписује параметре стања детета у медицинску документацију;
 • учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • адекватно збрињава површине третиране ласером,обучава старију децу и пратиоце млађих пацијената о даљем третману и нези код куће.
 • адекватно збрињавање и опсервација пацијената хитно хоспитализованих.
 • посматрање болесника,котрола дренажних система статус ране.
 • препознавање ургентних стања,пружање прве стручне помоћи
 • здравствена нега пацијената са хемангиомима и посебно са крварећим хемангиомима. Спровођење специфичне терапије,мерење тензије и ТТ као и узиманје узорака крви код деце на терапији кортикостероидума,антитуморским лековима.

 

II

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци на послове медицинске сестре – техничара у интензивној нези нивоа 3, 1 (један) извршиоца, код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            - IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера

- положен стручни испит

- лиценца

- најмање 6 (шест) месеци радног искуства на пословима медицинске сестре-техничара након положеног стручног испита.

 

      III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ- 1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокапију лиценце
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.