Дом здравља „Mилоje Хаџић-Шуле“ Рача

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51. број 112-7568/2019 од 26.07.2019. године,  а у складу са чланом 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/2018), Дом здравља „Милоје Хаџић-Шуле“ Рача (у даљем тексту : здравствена установа) расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом: 1 (један) дипломирани економиста (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног економисте – финансијско рачуноводственог аналитичара у Дому здравља „Милоје Хаџић-Шуле“Рача, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно. Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Милоје Хаџић-Шуле“Рача.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I. Одлуке јесу општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Дома здравља „Милоје Хаџић-Шуле“Рача и Кадровским Планом Дома здравља  за 2018. годину.

 

Посебан услов за заснивање радног односа за послове из става I је:

 

Радно искуство у здравственој установи у трајању од најмање 1 (једне) године на пословима финансија и књиговодства

Радно искуство у здравственој установи на пословима фактуристе - аналитичара  . Познавање рада на рачунару.

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

 

Диплома o стеченом образовању одговарајућег профила;

Уверење о држављанству РС;

Извод из матичне књиге рођених;

Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

Кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом;

Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци.

 

.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Милоје Хаџић-Шуле“Рача.

Оглас објавити путем сајта Министарства здравља Републике Србије и у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

 

                       

Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, или путем поште на адресу:

 

 

Дом здравља „Милоје Хаџић-Шуле“Рача

Ул. Виноградска бб

34210 Рача

 

 

 

Директор  Дома здравља Рача

др Дејан Милосављевић