Институт за трансфузију крви Србије, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 4099/1, од 16.08.2019. године, расписује се:

 

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос за следеће радно место

 

Лабораторијски техничар у трансфузиологији – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.  

Радни однос заснива се на одређено време  најдуже до шест месеци трајања, због  потребе завршетка посла на извођењу тестова из области типизације ткива, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: узимање и пријем биолошког материјала за анализе, извођење тестова молекуларне типизације ХЛА за потребе Одељења, учешће у раду тимова за трансплантацију ткива и органа, обезбеђивање техничких услова рада и др..

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др Весна Мијуцић