Завод за јавно здравље Шабац

На основу члана 192. Закона о раду («Сл. гласник РС», бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 95/18-др. пропис) и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 106/2018), Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о потреби заснивања радног односа

на одређено време

 

 

 1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време са једним извршиоцем, са пуним радним временом због замене привремено одсутне запослене, на пословима лабораторијског техничара у Одељењу за клиничку микробиологију, при Центру за микробиологију Завода за јавно здравље Шабац.

  Опис послова:

            - врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и друга испитивања;

 • врши пријем, евиденцију и класификацију узорака;
 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга у установама на више нивоа здравствене заштите;
 • припрема, узимање и пријем биолошког материјала, вођење медицинске документације и дезинфекцију радне површине;
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме
 • одржава културе микроорганизама;
 • прављење и бојење препарата;
 • припрема хранљивих подлога према рецептури (мерење, растварање и кување, контрола pH), стерилизација, разливање и дистрибуција подлога, засејавање контролних узорака подлога;
 • припрема радних стандарда и референтних реагенаса и култура;
 • обрада и засејавање узорака на одговарајуће подлоге;
 • пресејавање контролних сојева и засејавање култура на одговарајуће подлоге;
 • израда антибиограма;
 • обезбеђивање крви за бактериолошке подлоге;
 • изводјење серолошких реакција;
 • обрада биолошког материјала (хомогенизација, центрифугирање);
 • стерилно узимање узорака у одговарајућу амбалажу, вођење евиденције узорака;
 • одржавање сојева-припрема одговарајуће подлоге, засејавање сојева;
 • миколошки преглед;
 • евиденција и праћење основних параметара рада аутоклава, стерилизатора, фрижидера, вага и осталих мерних апарата;
 • завођење резултата, формирање радне листе, поступак обраде по правилнику, засејавање миколошких подлога, преглед материјала, развођење налаза, издавање или слање резултата;
 • прављење и достављање извештаја у сарадни са руководиоцем;
 • требовање, складиштење и вођење евиденције потрошног материјала;
 • отапање колонија, преношење на крвни агар, подела антибиотика, термостатирање;
 • дезинфекција радног простора;
 • дестилација воде, контрола и чишћење дестилатора;
 • техничка обрада и штампање микробиолошких налаза;
 • оди рачуна о исправности и одржавању апарата;
 • правилно одлаже медицински отпад;
 • обавља и друге послове своје струке по налогу руководиоца.

 

 

 1. Услови за рад на пословима из тачке 1. обог Огласа су:

- завршена медицинска школа, одсек лабораторијски  или  микробиолошки техничар;

- положен стручни испит

- лиценца КМЗРС

- најмање шест месеци рада у навденом звању.

 

 1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време са једним извршиоцем, са пуним радним временом, због привременог повећања обима рада, док то повећање траје, на пословима спремачице у просторијама у којима се пружају здравствене услуге у Одсеку за техничке послове, при Служби за правне, економско-финансијске и техичке послове.

Опис послова:

- одржавање хигијене просторија и опреме у којима се обавља здравствена делатност;

- одржавање хигијене у административним просторијама;

- одржавање хигијене у заједничким просторијама Завода и околине здравствене установе;

чишћење и дензификовање санитарних просторија и чворова према утврђеној динамици активности, замена потрошног материјала, контролисање исправности санитарних чворова, обавештавање о кваровима и потребним оправкама и др.

 

 1. Услови за рад на пословима из тачке 3. овог Огласа су:

- основно образовање.

 

 1. Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњености услова из тачке 2, односно 4. овог огласа. Докази се достављају у форми оверених фотокопија. Кандидати су дужни да уз пријаву и наведена документа доставе радну биографију и фотокопију личне карте.

 

 

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:  Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1. Уз пријаву и наведена документа кандидати су дужни да доставе личну биографију и фотокопију личне карте.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року од најдуже 20 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

 

Д и р е к т о р,

Прим. др Милијана Поповић

 

 

На основу члана 192. Закона о раду («Сл. гласник РС», бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 95/18-др. пропис) и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 106/2018), Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о потреби заснивања радног односа

на неодређено време

 

 1. 1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на неодређено време са једним извршиоцем, са пуним радним временом, на пословима перача лабораторијског посуђа у Одељењу за санитарну хемију и екотоксикологију, при Центру за хигијену и хуману екологију.

Опис послова:

- врши послове прања, сушења лабораторијског посуђа и прибора за рад;

- врши распоређивање лабораторијског посуђа по месту употребе;

- одржава хигијену радних површина у лабораторији;

- на прописан начин уклања продукте рада у лабораторији;

- старање о хигијени лабораторијских мантила, пешкира, крпа:

- обезбеђивање потребне колиличине деминерализоване, односно дестиловане воде;

- безбедно уклања отпадни материјал;

- обавља и друге послове у оквиру стручне спреме по налогу руководиоца.

 

 1. Услови за рад на пословима из тачке 1. овог огласа су:

- основно образовање.

 

 1. Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњености услова из тачке 2. овог огласа. Докази се достављају у форми оверених фотокопија. Кандидати су дужни да уз пријаву и наведена документа доставе радну биографију и фотокопију личне карте.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:  Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1. Уз пријаву и наведена документа кандидати су дужни да доставе личну биографију и фотокопију личне карте.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року од најдуже 20 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

 

Д и р е к т о р,

Прим. др Милијана Поповић