Специјалнa болницa за психијатријске болести "Горња Топоница"

На основу овлашћења из чл. 23. Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в. д. директора специјалне болнице доноси

 

 

 

О Д Л У К У

 

 

            1) ПОНИШТАВА СЕ Јавни оглас бр. 03-4723/2 од 13.08.2019. године за пријем у радни однос на одређено време најдуже до 24 месеца због повећаног обима посла, за послове ''Стручни сарадник за јавне набавке" - 1 извршилац.

 

 

2) Ову одлуку објавити на интернет страни Министарства здравља и интернет страни Националне службе за запошљавање.

 

 

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ: Одсеку за правне послове и Архиви Болнице.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић