Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 9589  од 22.08.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

     

           ОЈ Дом здравља Косјерић

  1. Лабораторијски техничар ...................................................................................... 1 извршилац

          ОЈ  Општа болница Ужице Истурено одељење у Новој Вароши

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ................... 1 извршилац

          ОЈ Општа болница Пријепоље

  1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ................... 1 извршилац

      

         

Услови за заснивање радног односа

  • За радно место лабораторијски техничар – IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер лабораторијски техничар,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима – IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа ,смер медицински техничар, положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију

                       

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић