ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

На основу Одлуке број: 2670 од 06.08.2019. године в.д. директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад расписује:

 

  

О Г Л А С

 

 

за пријем у радни однос на одређено време, док траје пројекат „Родитељска кућа“, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца:

 

Радник на обезбеђењу објекта и превоза у „Родитељској кући“ Службе за дечју хематологију и онкологију Стационара Клинике за педијатријуЈедан (1) извршилац

 

Опис послова:

-врши обезбеђење објекта „Родитељске куће“ и по потреби послове превоза запослених и  медицинског материјала

-води рачуна о исправности опреме којом располаже

-по завршетку смене подноси извштај непосредном руководиоцу

-обавља и друге послове из свог делокруга по налогу непосредног руководиоца

-за свој рад одоворан  је непосредном  руководиоцу

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  • Да поседује средњу стручну спрему саобраћајног или техничког смера
  • Положен возачки испит Б категорије
  • Здравствена способност

 

Заинтересовани кандидати  подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

 

-Диплому о завршеној средњој школи

-Лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

-Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за радни однос Радник на обезбеђењу објекта и превоза у „Родитељској кући“

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

 

 

В.Д. ДIРЕКТОР IНСТIТУТА:

Доц.др Јелена Антић