Здравствени центар Врање

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Репбублика Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, и  Одлуке  вд директора Здравственог центра Врање бр 01-5848 од 11.09.2019. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 1. Виша медицинска сестра - техничар, 1 (један) извршилац, на инфективном одељењу ОЈ Општа болница Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад са породиљског одсуства - одсуства са рада ради неге детета.

Услови: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа, положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 2.3.8. Секундарна здравствена заштита.

 

 1. Ватрогасац-радник обезбеђења, 1 (један) извршилац, у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове – одсек физичког обезебеђења и противпожарне заштите Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад са боловања

Услови: средње образовање, положен стручни испит из противпожарне заштите и знање рада на рачунару.

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 3.3.27.

 

 1. Помоћни кувар, 1 (један) извршилац, у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове – одељење за дијететику, припремање, сервирање и расподелу хране Здравственог центра Врање, ради замене привремено одсутног радника до његовог повратка на рад са боловања

Услови: средње образовање; изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима, сертификат за кувара

            Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 3.3.14.

 

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 1. подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
 • Оверену фотокопију дипломе
 • Оверену Фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену Фотокопију важеће лиценце
 • Оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 2. подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
 • Оверену фотокопију дипломе
 • Оверену фотокопију уверења/сертификата о положеном стручном испиту из противпожарне заштите
 • Оверену фотокопију сертификата о познавању рада на рачунару
 • Оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена

 

Заинтересовани кандидати за радно место под бројем 3. подносе:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт телефоном
 • Оверену фотокопију дипломе или сведочанство са доказом о радном искуству
 • Оверену фотокопију уверења/сертификата о положеном курсу за кувара
 • Оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене презимена

 

          Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

           Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

            Кандидатима који не буду изабрани, враћа се конкурсна документација уз одлуку о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у прјави.

            Избор кандидата вршиће се у складу са чл. 6 и 7. Правилника о процедури заснивања радног односа у Здравственом центру Врање број 02-5308/5 од 23.10.2018.године.

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 23"  на адресу :

 

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање