Општа болница Пожаревац

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („ Сл. Гласник РС“ бр. 106/2018), Закључка Комисије за давање сагласности за пријем у радни однос на неодређено време за попуњавање слободних, односно упражњених радних места број 112-01-989/2019-02 од 7.8.2019. године и члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, в.д. директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

3 (словима: три) Помоћна радника на обдукцији у служби за патолошку – анатомску дијагностику Опште болнице Пожаревац, на неодређено време са пуним радним временом

 

Опис послова: поступање са умрлима и транспорт истих; ради на пословима обдукције; врши пренос обдукованих лица; припрема сале за обдукцију; преузимање материјала из операционог блока

 

Услови за радно место: Поред општих услова предвиђених законом, завршена средња школа и возачка дозвола Б категорије.

 

Уз пријаву треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи 3. оверену фотокопију возачке дозволе 4. извод из МК рођених оригинал или оверена фотокопија (не старији од шест месеци)

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу "Послови" код Националне службе за запошљавање.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, ул. Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

 

 

    В.Д. Директора Oпште болице Пожаревац

                    Др   Данко Николић