Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр 106/2018) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /38  од  09.09.2019..године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 1. Више медицинске сестре-техничара у хемодијализи – 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Одељењу за хемодијализу са дневном болницом– ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана
 2. Медицинске сестре-техничара на осталим болничким одељењима  –2 извршиоца на одређено време, са пуним радним временом за рад  у Служби за интерну медицину – ради замене одсутних запослених за време сппречености за рад преко 30 дана
 3. Медицинске сестре-техничара на интензивној нези нивоа 2  –1 извршилац на одређено време, са пуним радним временом за рад  у Одељењу за интензивно лечење и негу– ради замене одсутне запослене за време спречености за рад преко 30 дана
 4. Лабораторијског техничара у дијагностици –1извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Служби за лабораторијску и клиничко биохемијску дијагностику ради замене одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана
 5. Ватрогасца –1 извршилац на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одсеку за обезбеђење, противпожарну заштиту и одржавање круга ради замене

одсутног запосленог за време спречености за рад преко 30 дана

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1 су: Високо образовање –медицинског смера: на  студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. Септембра 2005. године;односно на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. Године.  Положен стручни испит и најмање шест месеци искуства 7у наведеном занимању и поседовање лиценце.;

Опис послова под редним бројем 1: примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;учествује у набавци потребног материјала;нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин и контролише поступак одлагања и уклањања медицинског отпада

 

Услови за обављање послова под редним бројевима  2 и 3– завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

Опис послова под редним бројевима  2 и 3: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о  чему  води  прописану  медицинску  документацију;  обавља  медицинске  мере  код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;  учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

 

Услови за обављање послова под редним бројем 4– завршена средња школа – смер за лабораторијске тезхничаре,  положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

Опис послова под редним бројем 4 : врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, и врши биохемијска испитивања; врши пријем, евиденцију и класификацију узорака и обавља припрему узорака за мерење; обавља анализу узорака за мерење; врши узорковање, припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме;ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром  услуга на секундарном и примарном нивоу здравствене заштите

 

Услови за обављање послова под редним бројем 5 – завршена средња школа,  положен стручни испит из  противпожарне заштите и познавање рада на рачунару

Опис послова под редним бројем 5 : спроводи утврђене мере заштите од пожара и превентивно техничке заштите; контролише комплетност и исправност средстава и опреме за противпожарну заштиту;контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца;спроводи мере за благовремено отклањање утврђених недостатака;предузима све потребне радње у случају избијања пожара;пружа подршку запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступањима везаним за појачане мере безбедности;евакуише запослене и спашава имовину угрожену пожаром или другим обликом ванредне ситуације.рукује кућном телефонском централом врши пријем поште и телеграма ван редновног радног времена стручних служби  и исте уручује наредног дана стручним службамаконтролише улазак лица и возила у круг болнице, као и излазак истих,даје обавештења о локацији појединих служби лицима која долазе у болницу,предузима потребне радње за обезбеђење свизх објеката као и лица у кругу болнице у складу са упутствима свог непосредног руководиоца и директора,

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима 1 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној високој-вишој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног

односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)

 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима   2 , 3 и 4 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 5 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи
 • Оверену фотокопију уверења о положен стручни испит из  противпожарне заштите
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Мирко Стојисављевић