Општа болница Суботица

На основу члана 6 Колективног уговора код Опште болнице Суботица, Суботица бр.01-1946 од 01.04.2019. године,  у складу са Кадровским планом за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Опште болнице  расписује

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено са пуним радним временом 

због повећаног обима посла у трајању до 6 (шест) месеци

 

I

За радно место :

 

а)  биолог / молекуларни биолог на пословима биомедицински потпомогнуте оплодње у  

     Одсеку за вантелесну оплодњу – 1 (један) извршилац,

 

са описом послова као у Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица.

II

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I су услови прописани Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Суботица, Суботица бр. 01-2123 од 08.04.2019. године.


Посебни услови за заснивање радног односа за наведена радна места из тачке I.а)  су :

 

  • високо образовање:

        на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо

        образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

        на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао   

        високо образовање до 10. септембра 2005. године;

  • сертификат Клинички ембриолог;
  • пет година радног искуства у дијагностичкој лабораторији која се бави пословима из области медицинске генетике.

 

III

 

Уз својеручно потписану пријаву заинтересовани кандидати прилажу неоверене фотокопије :

 

  • Диплома о стеченом образовању одговарајућег профила;
  • Сертификат Клинички ембриолог;
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом (преко којих ће се вршити коресподенција – заказивање интервјуа са кандидатима) и изјавом да нису осуђивани.

 

 

IV

 

Комисија формирана одлуком директора ће након увида у пријаве и обављеног разговора – интервјуа са кандидатима који су доставили благовремене и потпуне пријаве, рангирати исте.

 

Кандидати који не дођу на интервју неће бити рангирани.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и обрађује Одсек за кадровске послове Опште болнице Суботица, Суботица.

 

Приликом заснивања радног односа кандидат који се прима у радни однос  дужан је да достави  Доказ да није осуђиван (уверење издаје МУП) и документацију наведену под III (алинеје 1-3) у оригиналу или оверене фотокопије.

V

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања огласа на огласној табли Националне службе у Суботици.

 

Оглас ће бити објављен и на wеб страници Опште болнице Суботица, Суботица (www.bolnicasubotica.com) и на wеб страници Министарства здравља РС.

VI

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VII

Документација приложена уз пријаву се не враћа кандидатима.

 

VIII

Резултати огласа са поуком о правном леку  ће бити објављени на wеб страници www.bolnicasubotica.com.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

IX

Општа болница Суботица, Суботица задржава право да у току трајања или након истека рока за подношење пријава на расписани Оглас, стави ван снаге Оглас.

X

Пријаве се подносе лично у затвореној коверти у писарници Опште болнице Суботица, Суботица или путем препоручене поште на адресу:

 

Општа болница Суботица, Суботица,

Изворска 3

24000 Суботица,

 

 

са напоменом ”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место ... (навести тачан назив радног места за који кандидат подноси пријаву и број и датум огласа)“.

 

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СУБОТИЦА, СУБОТИЦА

Др сци. мед. СЛОБОДАН ПУШКАР

спец. интерне медицине - кардиолог