Општa болницa Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 106/2018)   Директор Опште болнице Сремска Митровица

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

1.Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима – Одељење интерне медицине 1-Одељење кардиологије и коронарне јединице,Служба интерне медицине, ,Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време,замена запослене која се налази на одсуству                                                                                                                                                                                                                                       са рада ради неге детета, са пуним радним временом.

                                                                                                                                    извршиоца 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС , 113/2017 и  95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена Средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит, лиценца.            

Опис: Врши стручну помоћ при пружању услуга здравствене заштите интервенцијама које се раде, као и прегледа. Даје ињекције и прописану терапију пацијентима, врши превијање  уз надзор доктора медицине. Узима биолошки материјал за лабораторијске анализе, учествује у спровођењу мера реанимације. Одржава инструментарију у исправном стању и у  стању употребљивости. Стара се о попуни материјала потребног за нормално обављање послова, одговара за чистоћу и ред, обавља потребне административне послове. Прима болеснике, врши отварање и сређивање болесничких картона, контролише здравствене књижице и саставља хранаринске листе, попуњава упуте, наплаћује услуге од лица без осигурања  наплаћује партиципацију. Уредно води листу боловања пацијената по докторима), протокол болесника и сву потребну прописану документацију. Ради и друге послове из свог делокруга рада по налогу главне медицинске сестре-техничара, шефа оделења, начелника  службе којима   непосредно и одговара за свој рад.

 

2.Спремач-спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге     – Служба педијатрије  –  Сектор кличких служби, на одређено време до повратка одсутне раднице са боловања, са пуним радним временом

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови; Завршена Основна школа, положен курс из хигијене животних намирница, личној хигијени и заразним болестима.

 

Опис послова: Одржава чистоћу просторија у којима се обављају прегледи и интервенције, соба у којима леже болесници, кухиња и других просторија утврђених према распореду рада. Одржава хигијену санитарних просторија и просторија које се употребљавају за пацијенте и особље (степеништа,  холова, ходника, чекаоница и др.). Помаже медицинским сестрама-техничарима око преноса болесника. Учествује у допремању санитарног и другог материјала до и са оделења (веша, хране  идр.). Стара се о исправности средстава која су јој дата на употребу  задужена је и  финансијски одговара за потрошњу и употребу  истих. О свим неправилностима обавештава главну сестру.Води евиденцију о потрошњи материјала за одржавање чистоће и о истој подноси извештај главној сестри. Обављају и друге послове по налогу главне сестре. За свој рад одговорна је главној  сестри, сестрама на оделењу, односно начелнику сектора,  којима непосредно и одговара   за свој рад

 

3.Спремач-спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге     – Служба за специјалистичко консултативне прегледе –  Сектор заједничких медицинских послова, на одређено време до повратка одсутне раднице са боловања, са пуним радним временом

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови; Завршена Основна школа, положен курс из хигијене животних намирница, личној хигијени и заразним болестима.

Опис послова: Чисти и уређује све просторије и нуспросторије службе као и сав инвентар..Избацује смеће, чисти прашину, пере подове, прозоре, пере ходнике и степеништа и чисти и дезинфикује санитарне чворове-свакодневно. Учествује у допремању  санитарног и другог материјала из магацина до амбуланте тј.одељења. Стара се о рационалној употреби материјала за одржавање чистоће и води евиденцију о потрошњи. Ради и све друге послове на свом одељењу и другим одељењима истог сектора по налогу  главне сестре оделења, везано за потребе места извршења рада.

 

4.Спремач-спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге     – Служба за неурологију са интензивном негом –  Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до 6 месеци са пуним радним временом, на упражњено радно место

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови; Завршена Основна школа, положен курс из хигијене животних намирница, личној хигијени и заразним болестима.

Опис послова: Одржава чистоћу просторија у којима се обављају прегледи и интервенције, соба у којима леже   болесници, кухиња и других просторија утврђених према распореду рада. Одржава хигијену санитарних просторија и просторија које се употребљавају за пацијенте и особље (степеништа, холова, ходника, чекаоница и др.). Помаже медицинским сестрама-техничарима око преноса  болесника. Учествује у допремању санитарног и другог материјала до и са оделења (веша, хране    идр.). Стара се о исправности средстава која су јој дата на употребу  задужена је и  финансијски  одговара за потрошњу и употребу  истих. О свим неправилностима обавештава главну сестру.Води евиденцију о потрошњи материјала за одржавање чистоће и о истој подноси извештај главној сестри. Обављају и друге послове по налогу главне сестре. За свој рад одговорна је главној  сестри,  односно начелнику Службе, којима непосредно и одговара за свој рад. 

             

5.Спремач-спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге-спремачица/сервирка    –  Сектор за хируршке гране медицине, на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом

  – извршилац 1.

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови; Завршена Основна школа, положен курс из хигијене животних намирница, личној хигијени и заразним болестима.

Опис послова: Одржава чистоћу просторија у којима се обављају прегледи и интервенције, соба у    којима леже болесници, кухиња и других просторија утврђених према распореду  рада. Одржава хигијену санитарних просторија и просторија које се употребљавају за пацијенте и особље (степеништа,холова,ходника,чекаоница и др.).Када не врши посао чишћења односно одржавања хигијене на оделењу у обавези је да онда помаже медицинским сестрама-техничарима око преноса  болесника, учествује у допремању  санитарног и другог материјала до и са оделења (веша, хране идр.). Стара се о  исправности средстава која су јој дата на употребу задужена је и финансијски  одговара за потрошњу и употребу истих.О свим неправилностима обавештава  главну сестру. Води евиденцију о потрошњи материјала за одржавање чистоће и о  истој подноси извештај главној сестри. Обављају и друге послове по налогу главне   сестре. За свој рад одговорна је главној  сестри, сестрама на оделењу, односно начелнику сектора,  којима непосредно и одговара   за свој рад. 

 

 

6.Спремач-спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге-Општи одсек,Одељење интерне медицине 2 , Служба интерне медицине–  Сектор за интернистичке гране медицине, на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом,због повећаног обима посла.

  – извршилац 1.

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови; Завршена Основна школа, положен курс из хигијене животних намирница, личној хигијени и заразним болестима.

Опис послова: Одржава чистоћу просторија у којима се обављају прегледи и интервенције, соба у    којима леже болесници, кухиња и других просторија утврђених према распореду  рада. Одржава хигијену санитарних просторија и просторија које се употребљавају за пацијенте и особље (степеништа,холова,ходника,чекаоница и др.).Када не врши посао чишћења односно одржавања хигијене на оделењу у обавези је да онда помаже медицинским сестрама-техничарима око преноса  болесника, учествује у допремању  санитарног и другог материјала до и са оделења (веша, хране идр.). Стара се о  исправности средстава која су јој дата на употребу задужена је и финансијски  одговара за потрошњу и употребу истих.О свим неправилностима обавештава  главну сестру. Води евиденцију о потрошњи материјала за одржавање чистоће и о  истој подноси извештај главној сестри. Обављају и друге послове по налогу главне   сестре. За свој рад одговорна је главној  сестри, сестрама на оделењу, односно начелнику сектора,  којима непосредно и одговара   за свој рад. 

 

 

7.Радник обезбеђења без оружја – Одељење заштите – Служба за техничке послове –  Службе за правне, финансијске и техничке послове, на одређено време до повратка одсутног радника са боловања, са пуним радним временом

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови; Средње образовање у трајању од четири године или Средње стручно образовање у трајању од три године,да није под истрагом, да није кажњаван,  лиценца за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, 6 месеци  радног искуства.

 

Опис послова: Одржавање реда и мира у кругу болнице контролом уласка и изласка запослених грађана,болесника и возила. Обилазак и контрола објеката Опште болнице у току 24 часа. Вођење евиденције о свим запажањима, уоченим неправилностима и опасностима обавештавање надлежних лица у случају да су непосредно угрожени објекти. Даје информације странкама, отвара главне капије за пролаз лица и возила у случајевима предвиђених Правилником. Откључава капију пред почетак рада и закључава их по посебном наређењу од стране овлашћених лица. Обавља телефонске разговоре и кроз друге видове контактира са органима МУП-а, ватрогасним јединицама у наведеним и изузетно хитним случајевима.Извршава радне задатке у складу са законским прописима и дневним оперативним планом рада. Оперативним дневним Планом рада писмено су утврђене обавезе у вези са  примопредајом радне смене, евиденцијама (дневних догађаја, регистар кључева,  регистар претреса,блок пропусница, регистар примопредаје оружја, евиденција путних налога (моторних вози-ла). Закључивање и откључавање капија.Издавање пропусница,обиласци објеката, сарадње са радницима телекомуникационог система,контрола моторних воила, обезбеђење преноса новца, одржавање оружја. Ради и друге послове из домена своје стручности, а по налогу шефа, начелника и помоћника директора за техничке послове,  којима непосредно и одговара за свој рад.Радно место са повећаним ризиком.

 

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

 

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

- Фотокопија лиценце (Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије)

- Уверење о положеном курсу хигијене животних намирница, личној хигијени и заразним болестима ( за спремачицу ).

- Потврда о радном искуству ( за радника обезбеђења без оружја )

- Лиценца за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана ( за радника обезбеђења без оружја )

    -  Фотокопија важеће личне карте,

   -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

Напомена: Кандидати који буду изабрани по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

 

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

   

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

 Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                                              ДИРЕКТОР

2.Националној служби за запошљавање                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                                         СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                         др Живко Врцељ