Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 106/2018.“), члана 22. Статута, в.д. директора Института за ментално здравље дана 20.09.2019. године доноси одлуку о расписивању

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос

на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом за послове:

 

 

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР – 1 извршилац,

Високо образовање:

  • на студијама првог степена основне струковне /академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање 2 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
  • положен стручни испит
  • лиценца
  • најмање 6 (шест) месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 

Заинтересовани кандидати  подносе:
                        -    пријаву на јавни оглас – молба,

  • радну биографију,
  • фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије,
  • извод из матичне књиге рођених и
  • уверење о држављанству.

 

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.  Достављена документа се не враћају.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код пословног секретара ( I спрат, соба бр.3)

 

 

Вд  Д и р е к т о р а

Доц. др Милица Пејовић  Милованчевић