Универзитетска дечја клиника, Тиршова

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2018. годину бр.112-01-200/2018-02 од 27.07.2018. године, Упутства Министарства здравља Републике Србије и одредаба чланова 7, 8, 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.106/2018), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 

За пријем у радни однос на одређено време

по основу замене до повратка радника са боловања,

са пуним радним временом

 

 

Медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима, Одељење пластичне хирургије – 1 (један) извршилац

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове:

 • медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима, Одељење пластичне хирургије – 1 (један) извршилац

 

Општи/типичан опис послова:

 

 • планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;
 • обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;
 • примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;
 • врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама;
 • учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;
 • прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;
 • припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
 • спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;
 • учествује у набавци потребног материјала;
 • одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин;
 • обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
 • по потреби ради са лекаром у амбуланти;
 • нa oдeљењу пластичне хирургије се налази операцијона сала, тако да брине о премедицираном пацијенту и надзире буђење пацијента постоперативно.
 • пријем и преоперативна припрема давалаца коже, контрола дужине чувања хомо и аутототрансплантат у комори у наменском фрижидеру.За секундарно наношење трансплантата сестра на време износи трансплантат из „банке“ на собну температуру , асистира хирургу при секундарном стављању.
 • асистира и самостално уклања конце и стаплере са рана.
 • требовање,припрема и дистрибуција крви и крвних деривата.
 • припрема и води болеснике на специјалистичке прегледе и дијагностичке процедуре;
 • сарађује са другим стручним сарадницима;
 • стара се о спровођењу кућног реда;
 • посебан акценат су пацијенти са формираним васкуларним режњевима,специфичан положај болесника,контрола и подвезивање режња,контрола васкуларне промене на режњу и околини.
 • обука родитеља за исхрану беба са краниофацијалним расцепима пре и пост оперативно.
 • нега и исхрана пацијената путем НГС и ПЕГ-а
 • аспирирање пацијената
 • спровођење терапије кисеоником
 • опекотине- интензивна и полуинтензивна нега опекотина. Обученост за самосталну секундарну обраду опекотине,нега и редовна тоалета ЦВК, мерење сатне диурезе и працење параметара на монитору.Познавање рада апарата за мониторинг,шприц пумпи и инфузомата.
 • одржавање уринарног катетера.
 • одговара за средства којима рукује као и за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свог рада;
 • преоперативна и постоперативна нега пацијената са пласираним ВАК системом као и одржавање апарата.
 • преоперативна и постоперативна нега,превијање и праћење пацијената са итегром (вештачка кожа).
 • правилно уписује параметре стања детета у медицинску документацију;
 • учествује у примени методе класификације болнички лечених пацијената у групе које имају клиничке специфичности и захтевају сличну потрошњу болничких ресурса (ДРГ);
 • узима узорке биолошког материјала, одговорна је да је материјал правилно узет и отпремљен, као и правилно попуњена пратећа документација која иде уз узорак;
 • обавља дезинфекцију и стерилизацију апарата и инструмената са којима рукује, и стара се о њиховој исправности;
 • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • адекватно збрињава површине третиране ласером,обучава старију децу и пратиоце млађих пацијената о даљем третману и нези код куће.
 • адекватно збрињавање и опсервација пацијената хитно хоспитализованих.
 • посматрање болесника,котрола дренажних система статус ране.
 • препознавање ургентних стања,пружање прве стручне помоћи
 • здравствена нега пацијената са хемангиомима и посебно са крварећим хемангиомима. Спровођење специфичне терапије,мерење тензије и ТТ као и узиманје узорака крви код деце на терапији кортикостероидума,антитуморским лековима.

 

II

УТВРЂУЈУ  СЕ  услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања, са пуним радним временом на послове медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима, Одељење пластичне хирургије – 1(један) извршилац код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

            -  IV степен стручне спреме – мед.сестра/здр.техничар, педијатријски/општи смер

-  положен стручни испит

-  најмање 6( шест) месеци радног искуства

 

III

 

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРА НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА, ОДЕЉЕЊЕ ПЛАСТИЧНЕ ХИРУРГИЈЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО ОСНОВУ ЗАМЕНЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА БОЛОВАЊА-1(ЈЕДАН)  ИЗВРШИЛАЦ“.

 

Напомена: Уколико један кандидат конкурише на више радних места који су расписани код Универзитетске дечје клинике, потребно је да за сваку пријаву достави посебно документацију.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију дипломе о положеном стручном испиту
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему претходно искуство о раду, додатно образовање или способљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.