Универзитетска дечја клиника, Тиршова

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 27.07.2018. године  као и одредаба чланова 7,8,9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.106/2018), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

 За пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања

 

 

Помоћни кувар у Одсеку за припремање хране - 1 (један) извршилац.

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом на послове:

 

Помоћни кувар у Одсеку за припремање хране - 1 (један) извршилац.

 

Опис послова:

 • Одржава хигијену у просторијама кухиње и хигијену средстава за рад у кухињи по налогу начелника службе;
 • Рад на дезинфецији целокупног кухињског простора;
 • Обавља помоћне послове у кухињи код припремања и издавања оброка;
 • Ради на техничко - технолошкој обради поврћа;
 • Заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење и стање инвентара;
 • Учествује на стручним, организационим и едукативним састанцима и семинарима у области своје струке;
 • Обавезан је да стручним радом доприноси афирмацији организационе јединице;
 • По потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
 • Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад непосредно је одговоран непосредном руководиоцу и директору клинике.

  

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време по основу замене до повратка радника са боловања са пуним радним временом на послове Помоћни кувар у Одсеку за припремање хране - 1 (један) извршилац,  код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

 

 • нижа стручна спрема (II степен стручне спреме)
 • 6 (шест) месеци радног искуства на одговарајућим пословима

 

 III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПОМОЋНОГ КУВАРА У ОДСЕКУ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 1 (ЈЕДАН) ИЗВРШИЛАЦ“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

 • кратку биографију
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, потврда послодавца и сл.)

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду)

 

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе као и на Интернет страници Министарства здравља Републике Србије.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.