Дом здравља „ Др Љубинко Ђорђевић „ Сврљиг

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе( „Сл.гласник РС“ бр. 106/2018) чл. 21. Статута  Дома здравља „ Др Љубинко Ђорђевић „ Сврљиг а у вези са Кадровским планом Дома здравља Сврљиг за 2019 бр.112-01-607/2019-02 од 05.06.2019 директор Дома здравља Сврљиг расписује

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време ради замене до повратка

доктора медицине са специјализације из опште медицине

 

  1. Доктор медицинеизабрани лекар.........1 извршиоца,са пуним радним временом за рад на одређено време ради замене до повратка доктора медицине са специјализације из опште медицине а најкасније до 30.09.2023. године

 

УСЛОВИ за заснивање радног односа:

  • Високо образовање
  • На интегрисаним академским студијама, по пропису који уређују високо образовање , почев од 10 септембра 2005. године
  • На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
  • обављен стаж и положен стручни испит
  • лиценца

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично сваког радног дана од 0700-1400 часова или послати препорученом пошиљком на адресу Дом здравља „ Др Љубинко Ђорђевић „ 18360 Сврљиг, Хаџићева 40 са назнаком „ За оглас „.

Уз пријаву са доказима о испуњености услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе:

  • оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету
  • оверена фотокопија потврде о положеном стручном испиту
  • оверена фотокопија извода из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме )
  • оверена фотокопија решење о упису у комору или лиценце о раду

Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности за обављање тражених послова.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање-организационе јединице Сврљиг.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

Директор ДЗ-а

Давидовић др Љутомир