Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 4783/1, од 01.10.2019. године, расписује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време за следеће радно место

 

Возач у дистрибуцији лекова, медицинских средстава, крви и компонената крви  – 2 извршиоца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање

изузетно:

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Додатна знања / испити / радно искуство

- возачка дозвола Б категорије.

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на превозу крви/компонената крви мобилних екипа и др., чији је обим привремено повећан.

Опис посла: управљање наменским возилом Института или осталим моторним возилима Института за прикупљање крви; превоз мобилних екипа, давалаца и спољних сарадника, материјала, сировина и др,; одржавање возила; помоћ код утовара и истовара мобилне екипе и др. 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопију возачке дозволе
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др Весна Мијуцић