Дом здравља,,Др Симо Милошевић”

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС“  бр. 106/2018) а у складу са Закључком 51 број:112-01-8491/2019 од 28.08.2019 год., Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и члана 18.тачка 10. Статута Дома здравља ,,Др Симо Милошевић” ,в.д директора Дома здравља расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”,на пословима:

 

1.Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене-1 извршилац

Услови за заснивање радног односа су:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– специјалистички испит;

– најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

- Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

-Фотокопију дипломе или уверења о завршеној специјализацији из гинекологије и акушерства;

-Фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-Фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију личне карте;

 

2. Стоматолошка сестра-техничар -1 извршилац

Стручна спрема / образовање

Завршена средња зуботехничка школа, смер стоматолошка сестра, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, важећа лиценца за обављање послова из своје струке.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најање шест месеци радног искуства у звању стоматолошка сестра / техничар

 

Заинтересовани кандидат за радно место под редним бројем 2) кандидат

 подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-Фотокопију дипломе о завршеној средњој Зуботехничкој, смер стоматолошка сестра;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце;

-Фотокопију личне карте;

 

3.Социјални радник-1 извршилац

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом;

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију дипломе o завршеном факултету,

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију личне карте;

 

 

 

4Логопед-1 извршилац

 

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит, у складу са законом;

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

--Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију дипломе o завршеном факултету,

- Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију личне карте;

 

 

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“,сајту Министарства здравља РС, и сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља,,Др Симо Милошевић” ,ул.Пожешка бр.82, 11030 Београд или на архиви ДЗ, III спрат,соба бр.15.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

 

 

В.Д ДИРЕКТОР

Др Ненад Бјелица